Vedtekter til bygningsloven for Hedrum kommune

DatoFOR-0000-00-00-129
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-26-1655
Endrer
Gjelder forHedrum kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hedrum

Kapitteloversikt:

Endret 20.12.1983, 20.12.1985 nr. 2346

20. des. 1985 nr. 2346.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalvedtekt knytter seg til generalplan for Hedrum kommune, vedtatt av Hedrum kommunestyre 20. desember 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 20. desember 1985.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder som omfattes av reguleringsplan stadfestet eller egengodkjent etter 1. januar 1945. Vedtektsområdet og arealbruken er vist på følgende kart datert mars 1984, rettet desember 1984, og gitt Miljøverndepartementets påtegning 20. desember 1985: 

-Oversiktskart M=1:50.000
-Soneplan for Hvarnes M=1:10.000
-Soneplan for Kvelde M=1:10.000
-Soneplan for Nanset M=1:10.000
-Soneplan for Verningen M=1:10.000
-Soneplan for Ringdalskogen M=1:10.000

III

Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekten trer i kraft straks, og gjelder frem til 31. desember 1995.

(II 1985 s 913)

13. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommene som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes av betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1047)

13. juli 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1047)

13. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1047)

13. juli 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 s 1047)

13. juli 1966
Til § 76.

Nødvendig plass for garasje skal være sikret for hver leilighet på eiendommen.

(I 1966 s 1047)

13. juli 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir anlagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1047)

17. feb. 1986 nr. 376.
Til § 82.
1.I Hedrum kommune er det ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter for bygninger som nevnt.

2.Unntatt fra forbudet i nr. 1 er områder som vist på kart M 1:20.000 datert 20. mars 1981 hvor de tiltak som er nevnt i nr. 1 bare kan skje etter reguleringsplan.
3.Unntatt fra forbudet i nr. 1 er også områder der det foreligger reguleringsplan eller godkjent disposisjonsplan fra før denne vedtekts ikrafttreden.
4.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal bygningsloven gjelde i sin helhet.
5.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne vedtekt.
6.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere forskrift til § 82 i bygningsloven for Hedrum kommune, stadfestet 13. juli 1966.

(II 1986 s 115)

26. juni 1986 nr. 1655
Til § 117.

I Hedrum kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden (1. juli 1986) av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, og som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 560)