Vedtekter til bygningsloven for Askøy kommune.

DatoFOR-0000-00-00-13
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-31-752
Endrer
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Askøy

Kapitteloversikt:

Endret 5.november 1984 nr. 1969, 17. januar 1985 nr. 176, 17. januar 1985 nr. 177, 17. januar 1985 nr. 180, 14. august 1986 nr. 2010, 31. juli 1989 nr. 752.

17. jan. 1985 nr. 176.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Askøy kommune, vedtatt av Askøy kommunestyre 15. desember 1983 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet.

II. Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan.

III. Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:10000 datert 6. juni 1983 og gitt Miljøverndepartementets påtegning.

Arealbruken er slik:

1.Byggeområder
2.Friluftsområder

Detaljert arealutnytting er vist på ovennevnte kart.

3.Jordbruks-, skogbruks- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er disponert til byggeområder eller friluftsområder.

IV. Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II og III ovenfor kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI. Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 92)

17. jan. 1985 nr. 177.
Til § 21 første ledd bokstav b.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Askøy kommune, vedtatt av Askøy kommunestyre 15. desember 1983 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet. Vedtekten gjelder for de planlagte byggeområder hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II nedenfor.

II. Følgende planlagte boligområder omfattes av vedtekten:

1.Flagget
2.Kupa/Skarholmen
3.Sørmarka
4.Krokås
5.Skansen
6.Rødberget
7.Steinrusten
8.Frudal
9.Haukhagen
10.Mølledalen
11.Hauglandshella
12.Breidablikk
13.Ravnanger
14.Tveit
15.Jektevikneset
16.Svartskogheiane

Områdene er vist på kart i målestokk 1:10000, datert 6. juni 1983 og gitt Miljøverndepartementets påtegning.

III. I de planlagte boligområder som er beskrevet under pkt. II ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV. Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- og elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke utover 10 år.

(II 1985 s 93)

5. april. 1982 Nr. 700.
Til § 21 første ledd bokstav b.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Askøy kommune, vedtatt av Askøy kommunestyre den 3. juni 1976, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet den 6. april 1979. Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II nedenfor.
II.Følgende planlagte boligområder omfattes av vedtekten:
1.Flagget
2.Kupa/Skarholmen
3.Sørmarka
4.Kleiva
5.Nordal/Træet
6.Krokås
7.Litlevarden/Rotavatnet
8.Florvågøy
9.Skorven
10.Steinrusten
11.Frudal/Skogen
12.Strømsnes
13.Hauglandshella
14.Haugland/Ravnanger
15.Tveit
16.Jektevikneset
17.Svartskogheiane

Områdene er vist på kart i målestokk 1:10.000 datert 28. april 1980, revidert 27. april 1981, og gitt Miljøverndepartementets påtegning 5. april 1982.

III.I de planlagte boligområder som er beskrevet under pkt. II ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
IV.Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende område, dog ikke over ti år.

(II 1982 s 199)

5. nov. 1984 nr. 1843.
Til § 46.

Askøy kommune skal ikke kreve refusjon for vann og kloakk etter reglene i bygningslovens kap. VI.

(II 1984 s 517)

5. nov. 1984 nr. 1843.
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan sette som vilkår for å gi tillatelse til deling av grunn at eiendommer som har samme eier og som skal nyttes under ett, blir sammenføyd i grunnboka, jfr. lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) § 4-3.

(II 1984 s 517)

5. nov. 1984 nr. 1843.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a)opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veigrunn blir utlagt og vei opparbeidd i større bredde enn fastlagt i § 47 nr. 1 første ledd og
b)hovedavløp, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta avløpsforbindelse til annen hovedkloakk og
c)hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Vei, hovedavløp og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) skal holdes vedlike av kommunen ut fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta vei som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1984 s 517)

5. nov. 1984 nr. 1843.
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres.

Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Følgende regler gjelder for avkjørsel og parkering av bil for bebyggelsens behov:

1.Boligbebyggelsen skal ha garasje eller oppstillingsplass for bil på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for:

Eneboliger 2,0 pl. pr. boligenhet.

Konsentrert småhusbebyggelse 1,5 pl. pr. boligenhet.

Generasjonsleilighet/hageleilighet/hybelleilighet/hybel etc. 1,0 pl. pr. boligenhet.

2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for:

Detaljhandel 1 bil pr. 25 m² golvflate.

Kontor 1 bil pr. 50 m² golvflate.

I tillegg til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.

3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Bygningsrådet kan fastsette færre oppstillingsplasser enn nevnt ovenfor når forholdene tilsier det.
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.

(II 1984 s 517)

7. juli 1971
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplegg og lagre av farlig og særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1971 s 1060)

7. juli 1971
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og § 65, følgende §§ 66 nr. 2, 71, 74 og 94, jfr. § 93 samt kap. XV og XVI.

(I 1971 s 1060)

24. jan. 1985 nr. 180.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, er ikke tillatt utenom de områder som i godkjent generalplan er avsatt til hytteområder.

Det samme gjelder fradeling av tomt for slike bygninger som nevnt.

2.I de områder som i godkjent generalplan er avsatt til hytteområder kan de tiltak som er nevnt i nr. 1 bare skje etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70 nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal § 66 nr. 2 og § 75 i bygningsloven gjelde.

4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging innenfor rammen av de bestemmelsene i bygningsloven som er nevnt ovenfor.
5.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
6.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Askøy kommune, stadfestet 7. juli 1971.

(II 1985 s 96)

5. nov. 1984 nr. 1843.
Til § 93.

Følgende arbeid - herunder graving og fylling - må ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt bygningsrådet, og dette deretter har gitt tillatelse:

a)Oppføring av bygning og slike konstruksjoner og anlegg som nevnt i § 84.
b)De arbeid som er nevnt i § 87 og tilsvarende arbeid vedrørende konstruksjoner og anlegg.
c)Endring av fasade.
d)Ominnredning av bygning, konstruksjon og anlegg, når bygningen, konstruksjonen eller anlegg er i strid med reguleringsplan.
e)Oppføring av forstøtningsmur og av innhegning mot veg.
f)Riving av bygning, skur, konstruksjon og anlegg, unntatt når riving skjer etter pålegg fra bygningsrådet (jfr. § 91).
g)Større sprengnings-, gravings- og fyllingsarbeider.

Tillatelse av bygningsrådet må også innhentes før bygning, skur, konstruksjon og anlegg helt eller delvis blir brukt til annet formål enn forutsatt i den tillatelse som er gitt, eller til annet formål enn innretningen eller vedkommende del av den tidligere har tjent.

Reglene i første ledds bokstav e gjelder ikke for forstøtningsmur som er lavere enn 1,0 meter og ikke ligger mot veg. Slik mur skal dog tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn, jfr. § 74 nr. 2.

Någjeldende vedtekter til følgende paragrafer oppheves:

§ 52, § 62, § 63 nr. 3, § 67, § 69 nr. 3 og § 76. Vedtektene er stadfestet av departementet 7. juli 1971.

Vedtektene trer i kraft straks.

(II 1984 s 517)

5. nov. 1984 nr. 1969.
Til § 93.

Reglene i første ledd gjelder ikke for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som:

a.ikke har større grunnflate enn 10 kvadratmeter,
b.ikke har større mønehøyde enn 2,5 meter,
c.ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust,
d.ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter,
e.ikke plasseres i strid med byggegrense mot ved eller innenfor frisiktsoner.

Dersom slik bygning medfører vesentlige ulemper eller sjenanse for nabo, kan bygningsrådet kreve bygget flyttet eller fjernet.

(II 1984 s 613)

14. august 1986
Til § 117.

Vedtak gjort av Askøy kommunestyre 14. august 1986 i medhold av § 117 i lov nr. 77 i plan- og bygningslov.

I Askøy kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 av 14. juni 1985 med endring i lov nr. 37 av 20. juni 1986 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovers §§ 81, 84, 86a, 86b og 93, samt fradeling til slike formål, uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

Vedtaket trer i kraft straks.

(II 1986 s 694)

31. juli 1989 nr. 752.
Til § 117.

Askøy kommunestyre har 15. juni 1989 gjort vedtak om lenging av forskrift av 14. august 1986 nr. 2010 om mellombels plankrav etter plan- og bygningslova § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Hordaland har 31. juli 1989 med heimel i lova og delegering i rundskriv frå Miljøverndepartementet av 3. februar 1989 gjeve samtykke til lenginga av forskrifta f.o.m. 1. juli t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 236)