Vedtekter til bygningsloven for Hemne kommune.

DatoFOR-0000-00-00-130
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1998-03-06-231
Endrer
Gjelder forHemne kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hemne

Kapitteloversikt:

Endret 28 mai 1986 nr. 1634, 6 mars 1998 nr. 231.

9. juni 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 685)

9. juni 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 685)

9. juni 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi relger om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 685)

16. des. 1983
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er bereknet på å bebos i kortere tidsrom, samt for tilhørende uthus kan innenfor områder i Hemne kommune som i generalplanen er forutsatt nyttet til jord-, skog- og naturområder bare skje etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet eller etter endelig reguleringsplan. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomt for slike formål.
2.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66.1, 70, 74 nr. 2, 87, 93, 94 og 109 samt kap. XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging, jfr. § 74 nr. 2.
5.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Hemne kommune, stadfestet 19. oktober 1970.

(II 1983 s 668)

6. mars 1998 nr. 231.
Til § 107.

I

§ 1.Formål

Disse bestemmelser skal gi grunnlag for skilting innen hele kommunen. Skilt skal, i tillegg til å gi nødvendig informasjon, også være i samsvar med arkitektur og omgivelser, og ha en formålstjenlig plassering.

§ 2.Søknad

Det skal sendes søknad til kommunen før utplassering og montering av alle typer skilt, jf plan- og bygningsloven § 93 første ledd bokstav g. Søkeren skal få en forhåndsuttalelse om hva som kan tillates. Dette går på størrelse, fargevalg, materialvalg og plassering. Søknaden skal inneholde farget fasadetegning som viser bygningens utseende med ferdigmontert skilt.

§ 3.Geografisk avgrensning

I åpent natur- og kulturlandskap og i friområder skal det ikke oppføres frittliggende reklameskilt. I rene boligområder skal det heller ikke settes opp reklameinnretninger. På fotballbaner, tennisanlegg, skistadioner etc. tillates frittstående reklameskilt. Mindre reklameskilt på kiosker, forretninger o.l. kan også oppføres dersom plasseringen og utformingen ikke er til sjenanse for boligene. På parkeringsplasser, åpne plasser o.l. tillates ikke oppført reklameskilt.

§ 4.Bevaringsverdige bygninger

Som bevaringsverdige bygninger anses alle bygninger som har en bevaringsverdig karakter (alder, historikk etc.). På bevaringsverdige bygg tillates ikke innvendig belyste skilt (lyskasser).

§ 5.Frittstående reklameskilt

Frittstående reklameskilt skal være trukket tilbake fra gate/fortau. I Øragata og Stretet bør reklameskilt være fast montert i grunnen godt inne på egen eiendom.

§ 6.Skilt på bygninger

I Øragata, Hasselveien, Kringleveien, Wesselveien og Stretet tillates ikke innvendig belysning (lyskasser). I dette området tillates mindre reklameskilt på bygninger når skiltet etter kommunen sitt skjønn ikke virker dominerende.

§ 7.Størrelse på uthengsskilt og fasadeskilt

Uthengsskilt (montert vinkelrett på fasaden, eller hjørne) skal ha maks. utstikk fra fasadeliv på 1 meter. Skiltets bredde skal maksimum være 0,2 meter. Fasadeskiltet må ikke virke dominerende på fasaden.

§ 8.Plassering av skilt på bygg

Skilt tillates ikke oppført på møne, takflate, takutstikk eller gesims. På vindusflater tillates reklametekst og logo.

§ 9.Begrensninger på antall skilt

For hver virksomhet tillates vanligvis ett uthengsskilt og ett fasadeskilt. Kommunen kan gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader.

§ 10.Farge og materialvalg

Kontrastfarger (bokstavfargen) og bakgrunn skal ha farger som er tilpasset fasaden.

§ 11.Skiltbelysning

Dersom det er ønskelig å belyse skilt bør dette gjøres ved indirekte belysning (fastmontert utvendig belysning). Lyset må ikke virke blendende eller sjenerende for forbipasserende. Lys fast montert inne i skilt er ikke ønskelig, men kan tillates.

§ 12.Teksttype og logo

Teksten bør helst være i fete typer, blokkbokstaver, og mest mulig rektangulær. Maks. størrelse 0,3 meter. Maks. størrelse på vindusflater er 0,25 meter. Logoer skal tilpasses bygningers fasade/arkitektur. Maks. størrelse på logo i Øragata 0,5 meter.

§ 13.Midlertidig oppsatte reklameplakater

Midlertidig oppsatte reklameplakater og informasjonsplakater om spesielle arrangement o.l. skal fjernes umiddelbart etter arrangementet av informanten. Kommunen kan ellers fjerne plakaten for informantens regning.

II

Vedtekten trer i kraft 1. april 1998.

(II 1998 161)

28. mai 1986 nr. 1634
Til § 117.

I Hemne kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Ved bygningsrådets behandling av saker skal arealutnyttelsen i generalplanen for Hemne, godkjent 27. april 1980, være retningsgivende.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 552)