Vedtekter til bygningsloven for Herøy kommune.

DatoFOR-0000-00-00-134
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1981-11-13
Endrer
Gjelder forHerøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Herøy

Kapitteloversikt:

13. nov. 1981
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk, skal foruten bygningslovens kapitler III og IV og §§ 65 første ledd og 68 også gjelde §§ 73, 74, 93, 109 og kapitlene XV og XVI.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1981 s 825)

18. nov. 1980
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er oppføring av sporsthytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus ikke tillatt i Herøy kommune. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter for bygninger som nevnt.

Når generalplan med stadfestede vedtekter foreligger, kan fradeling av tomt for eller oppføring av bygninger som nevnt, bare skje etter reguleringsplan, strandplan, eller etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsråd og godkjent av fylkesmannen.

2.For bygningar som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV, § 65, 1. ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
3.For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal § 66 nr. 2 og § 75 i bygningslovens gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om en samling av hytter er av slik størrelse at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.

(II 1980 s 836)