Vedtekter til bygningsloven for Hisøy kommune.

DatoFOR-0000-00-00-135
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-13-1126
Endrer
Gjelder forHisøy kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hisøy

Kapitteloversikt:

Endret 13. juli 1989 nr. 1126.

13. okt. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgang til å få prøvd kommunenes avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen ovedra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1598)

13. okt. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1598)

13. okt. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten verderlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1598)

13. okt. 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Bestemmelser om avkjørsel og parkering av biler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt for minst 1 bil pr. bolig, og på fellesareal for konsentrert bebyggelse dessuten plass til minst 0,25 bil pr. boligenhet for besøkende. Avkjørselstillatelse til offentlig veg skal alltid forelegges enten for fylkets vegvesen, eller forsåvidt angår kommunale veger for bygningsrådet, før arbeidene påbegynnes.
2.Oppstillingsplass på egen tomt eller felles arealer for forretningsbygg, industri- og lagerbebyggelse, hoteller, restauranter, skoler, idrettsanlegg, sykehus eller andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal opparbeides etter bygningsrådets nærmere bestemmelse.

(I 1966 s 1598)

13. okt. 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass er sikret før eiendommen skal bebygges.

(I 1966 s 1598)

13. okt. 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1598) Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og § 65, også §§ 66, 67, 68, 93, 94, 95 og 96 samt kap. XV og XVI.

(I 1966 s 1598)

2. des. 1975
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i Hisøy kommune ikke tillatt å fradele tomt for eller å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, båthus og tilbygg.
2.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 87 og kap. XIII, XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.
4.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1975 s 436)

10. feb. 1975
Til § 84.

For varig konstruksjoner og anlegg som nevnt i § 84 skal foruten bygningslovens §§ 68, 71, 74 nr. 2, 79, 80 nr. 2, 94 nr. 3 og 97, også gjelde kap. III og IV samt §§ 89,90, 91, 95, 96, 100, 109 og kap. XV og XVI.

Konstruksjoner og anlegg som nevnt i § 84 må ikke føres opp nærmere nabogrense enn 4 m. Bygningsrådet kan fastsette en annen avstand.

(II 1975 s 50)

10. feb. 1975
Til § 93.

Oppføring av konstruksjoner og anlegg som nevnt i bygningslovens § 84 må ikke foretas uten at søknad på forhånd er sendt bygningsrådet og dette deretter har gitt uttalelse.

(II 1975 s 50)

13. juli 1989 nr. 1126.

Hisøy kommunestyre har 19. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 25. juni 19861 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Aust-Agder har 13. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 416)