Vedtekter til bygningsloven for Hitra kommune.

DatoFOR-0000-00-00-136
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-07-07-1534
Endrer
Gjelder forHitra kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hitra

Kapitteloversikt:

28. mai 1975
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(II 1975 s 201)

28. mai 1975
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst- og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(II 1975 s 201)

28. mai 1975
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(II 1975 s 201)

28. mai 1975
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(1975 II s 201)

24. sept. 1968
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Selv om en ikke tar sikte på bygging av garasje samtidig med oppføring av våningshus, må denne være inntegnet på situasjonsplanen.

(1968 I s 1195)

14. sept. 1976
Til § 82.
1.Fradeling (herunder bortfeste og punktfeste) av tomter for og oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus, kan bare skje i samsvar med disposisjonsplan behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Bygningsrådet kan i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra plankravet i første ledd.

2.Fradeling av tomt for og oppføring av bygninger som nevnt under pkt. 1 må ikke skje nærmere vassdrag (elv, bekk, innsjø) enn 50 m og ikke nærmere veg som er åpen for allmenn ferdsel enn 30 m.
3.For bygninger som er nevnt under pkt. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 første ledd også gjelde §§ 63 nr. 1 og 2, 66 nr. 1, 70-73, 74 nr. 2, 91, 93, 94, 95, 96 og 109, bygningslovens kap. XV og XVI og byggeforskriftenes kap. 49.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(1976 II 290)

7. juli 1986 nr. 1534.
Til § 117.

I Hitra kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 538)