Vedtekter til bygningsloven for Hjelmeland kommune

DatoFOR-0000-00-00-138
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1993-09-07-892
Endrer
Gjelder forHjelmeland kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hjelmeland

Kapitteloversikt:

Endret 7. september 1993 nr. 892.

2. mars 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles av kjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i førse ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57. Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 574)

2. mars 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 574)

2. mars 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan som regel bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn som blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 574)

2. mars 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1, I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Bestemmelser for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tom eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hver annen hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholdene skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholdene skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningslanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler og tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold. Uttalelse om inn- og utkjøringsforhold skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

I sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt i det foregående når trafikkforholdene på stedet etter sakkyndig uttalelse tilsier det.

(I 1967 s 574)

2. mars 1967
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikre for eiendommens behov.

(I 1967 s 574)

2. mars 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innen for kommunens område eller del av dette.

7. september 1993 nr. 892
Til § 79.

Bruksendring fra heilårsbustad til fritidsbustad er forbode.

Bygningsrådet kan i serlege høve gjera unnatak frå denne føresegna.

Vedtekta trer i kraft 15. oktober 1993.

(II 1993 660 )

2. mars 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65, også § 93 a.

8. okt. 1976
Til § 82.
1.Til det ligg føre generalplan med stadfesta vedtekter eller stadfesta reguleringsplan, er det i kommunen ikkje tillate å føra opp sportshytter, sommarhus, kolonihagehus o.l. bygningar med uthus berre etla til å bu i for avgrensa tid.

For enkelttomt kan det, når aærlege grunnar ligg føre, etter bygningsrådet sitt skjøn gjevast samtykke til frådeling og til bygging av hytte.

2.Bygningar som er nemnde i nr. 1, kan område der generalplan med vedtekter ligg føre, berre førast opp etter disposisjonsplan som har vore føre i bygningsrådet og er godkjend av fylkesmannen.
3.For bygningar som er nemnde under nr. 1, skal kapitla III og IV i bygningslova gjelda, og dessutan §§ 63, 65, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 109 og kapitla XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjonar, skal § 66 nr. 2 og § 75 gjelda. Etter at kommunen har hatt høve til å uttala seg, avgjer fylkesmannen i tvilstilfelle om ei samling av hytter er så stor at det blir tale om hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekta.

4.Kommunestyret kan, etter framlegg frå bygningsrådet, gjera vedtak om nærare reglar for hyttebygging.

(II 1976 s 312)

2. mars 1967
Til § 98.

Bygningslovens § 98 skal gjelde for arbeider i områder der det er stadfestet reguleringsplan og ellers bare i den utstrekning bygningsrådet forlanger det.

(I 1967 s 574).