Vedtekter til bygningsloven for Hobøl kommune

DatoFOR-0000-00-00-139
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1985-15-20-1051
Endrer
Gjelder forHobøl kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hobøl

Kapitteloversikt:

20. mai 1085 nr. 1051.
Til § 21, første ledd, bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Hobøl kommune, vedtatt av Hobøl kommunestyre 21. november 1978, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 8. oktober 1981.

II. Vedtekten omfatter hele kommunen.

III. Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000, datert desember 1977 og gitt Miljøverndepartementets påtegning datert 8. oktober 1981.

1.Utbyggingsområder
A.Boligområder
1.Tomter: Område 1, 2, 3, 4, 5, 6og 7
2.Knapstad: Områdene 1, 2, 3, 4, og 5
3.Ringvoll: Område 1, 2 og 3 
B.Industriområder
1.Tomter: Område 8 og 10
2.Knapstad: Område 6 og 7
3.Ringvoll: Område 4 
C.Områder for offentlig bebyggelse, forretningsområder, service
1.Tomter: Område 9 og 11
2.Knapstad: Område 8, 9, 10 og 11
3.Ringvoll: Område 5, 6 og 7 
2.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset for formål nevnt under pkt. 1.

IV. Innenfor de områder som er avgrenset under pkt. III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtektene.

VI. Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 313)

22. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjon.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1966 1098)

22. juli 1966
Til § 63 nr. 3

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 1098)

6. mai 1975
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 først ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet og brannstyret godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

(II 1975 164)

22. juli 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunenes område eller del av dette.

(I 1966 1099)

6. august 1975
Til § 82.

Det skal i Hobøl kommune være forbudt å føre opp sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus. Fradeling av tomt til slik bebyggelse skal likeledes være forbudt. Forbudet gjelder også påbygg, ombygginger o.l. av eksisterende hytter.

I områder der disposisjonsplan for hyttebygging er godkjent før 1. januar 1975 gjelder ikke forbudet.

For bygninger som oppføres i de godkjente hytteområder skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd også gjelde §§ 66 nr. 1, 70, 72, 73, 74 nr. 2 og 94, jfr. 93.

(II 1975 294)

14. juli 1977
Til § 93, 3. og 4. ledd.

Hobbyveksthus kan oppføres uten søknad om byggetillatelse dersom bygningen

a)har tilknytning til boligbebyggelse på eiendommen
b)ikke har større grunnflate enn 10 m²
c)ikke har større mønehøyde enn 2,5 m
d)ikke oppføres nærmere nabogrense enn 4 m.

Dersom veksthuset medfører vesentlige ulemper for nabo kan bygningsrådet kreve vektshuset flyttet eller fjernet.

(II 1977 287)