Vedtekter til bygningsloven for Audnedal kommune

DatoFOR-0000-00-00-14
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-08-09-779
Endrer
Gjelder forAudnedal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Audnedal

Kapitteloversikt:

Endret 20. mai 1986 nr. 1190, 9. august 1989 nr. 779.

20. aug. 1974
Til § 82.
1.Sportshytter, sommarhus, kolonihagehus og liknande bygningar som bare er tenkt nytta i kortare tidsrom, og tilhøyrande uthus, kan bare oppførast etter disposisjonsplan som er handsama av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Det same gjeld frådeling av tomter til ovannemnde formål.

Etter fråsegn fra helserådet kan bygningsrådet gjera unntak for enkelttomter når det finn det tilrådeleg. Bygningsrådet kan setje vilkår for slikt unntak.

2.For bygningar som er nemnde under nr. 1 skal, forutan bygningslovens kap. III, IV og § 65, også §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 109 og kap XV og XVI gjelda. For hyttegrender og hyttekonsentrasjonar skal også § 66 nr. 2 gjelda. I tvilstilfelle avgjer fylkesmannen, etter at kommunestyret har hatt høve til å uttala seg, om ansamling av hytter skal reknast for hyttegrend eller hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.
3.Bygningsrådet kan utferda nærare reglar om hyttebygging.

(II 1974 s 205)

20. mai 1986 nr. 1190.
Til § 117.

I Audnedal kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan eller vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 392)

9. aug. 1989 nr. 779.
Til § 117.

Audnedal kommunestyre har 29. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 20. mai 1986 nr. 1190 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Vest-Agder har 9. august 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 249)