Vedtekter til bygningsloven for Hole kommune

DatoFOR-0000-00-00-142
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-23-1486
Endrer
Gjelder forHole kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hole

Kapitteloversikt:

23. juli 1976
Til § 1 i lov 21. des. 1956
1.Fraskillingen av Hole som egen herredskommune fra Ringerike bykommune i Buskerud fylke, vedtatt av Stortinget 31. mai 1976, gjennomføres fra 1. januar 1977.
2.Navnet på den fraskilte kommunen skal være Hole.
3..........
24. august 1979
Til § 1 i lov 21. des. 1956

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres eiendommen Tandberg 2 (gnr. 38 bnr. 68 i Rigerike) fra Rigerike kommune til Hole kommune med virkning fra 1. januar 1980.

(II 1979 s 363)

16. juli 1982 nr. 1196.
Til § 21 annet ledd.

I medhold av § 21, jfr. § 27 i bygningsloven av 18. juni 1965 har Miljøverndepartementet 16. juli 1982 stadfestet vedtak av Hole kommunestyre i møte 6. april 1982 om generalplanvedtekt for deler av Hole kommune.

I.Denne generalplanvedtekt gjelder for nedenfornevnte områder i Hole kommune, vist på kart i målestokk 1:10.000 og med følgende grensebeskrivelse:
1.Snaddenområdet:

Kommunegrensen i vest og nord, Lamyra i øst og gnr. 180, bnr. 4 i sør.

2.Steinsfjerdingen - strekningen Sundvollen-Elviken - øyene i Steinsfjorden:

I vest begrenses området av en rett syd-nord linje fra trig.pkt. Kjellerbergenga til kommunegrensen, videre i nord og øst kommunegrensen via Avskjæret til Elviken, videre langs kommunegrensen sørover til Dronningvegens nordpkt. og rett linje til kommunal badestrand nord-øst for Sundvollen. Syd for alle øyene i Steinsfjorden til Steinsvika. Nedenfor Stein Gård og vestover langs åskanten nordenfor Steinsåsen og til trig.pkt. Kjellerbergenga.

3.Strekningen Sundvollen - Sollihøgda - øyene i Tyrifjorden:

I nord kraftlinjen syd for Mølleberget, videre rett vestover i Tyrifjorden og nordenfor Storøysundet. Sør-vestlig retning til kommunegrensen i Holsfjorden. Kommunegrensen mot Lier og langs denne i syd og østover langs Damtjernbekken. I øst fra Damtjernkastet og brinken oppe på Krokskogen til Kleivbakken og til førstnevnte kraftlinje på Mølleberget.

Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning datert 16. juli 1982.

II.De arealer hvor denne vedtekt gjelder kan ikke nyttes på annen måte enn vanlig der arealene ligger, og heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.
III.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
IV.Denne vedtekt trer i kraft straks, og gjelder inntil godkjent generalplan foreligger, dog ikke utover 10 år fra stadfestingen.
1. nov. 1984 nr. 1835.
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal bestemmelsene i bygningsloven gjelde fullt ut.

Vedtekten trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves vedtekt til bygningslovens § 81 for Hole kommune (tidligere Ringerike kommune) stadfestet av departementet 12. juli 1972. Vedtekten er tatt inn i nr. 20 for 1972.

(II 1984 s 506)

23. juni 1986 nr. 1486.
Til § 117.

I Hole kommune kan det i tre år fra ikrafttreden av lov av 14. juni 1985 nr. 77, plan- og bygningsloven ikke settes i verk arbeider eller tiltak som oppført i lovens §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før tiltaket kan inngå som godkjennbart ledd i vedtatt arealdel i kommuneplan eller stadfestet reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradelinger som kan vanskeliggjøre planleggingen. Arbeider som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt bestemmelsene.

Forskriften trer i kraft fra 23. juni 1986.

(II 1986 s 513)