Vedtekter til bygningsloven for Holmestrand kommune

DatoFOR-0000-00-00-143
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2002-02-12-146
Endrer
Gjelder forHolmestrand kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Holmestrand

Kapitteloversikt:

Endret 15 mai 1986 nr. 1186, 12 feb 2002 nr. 146.

18. mai 1976
Til § 21, 2. ledd.
1.Denne generalplanvedtekt gjelder for hele Holmestrand kommune med unntak for de områder hvor det foreligger stadfestet reguleringsplan.
2.Innenfor det området vedtekten gjelder, kan arealene ikke nyttes på annen måte enn vanlig der arealene ligger, og heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen. Det er således forbudt å ta i bruk grunn til bygge- og anleggsarbeid som ikke har tradisjonell og direkte tilknytning til jordbruk, skogbruk, jakt og fiske.
3.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
4.Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.
9. september 1980.
Til § 69 nr. 4:

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 906)

28. mars 1967
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(II 1967 s 667)

7. nov. 1984 nr. 1845.
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens § 81 første ledd, også gjelde bygningslovens §§ 69, 74 nr. 2, 77, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 og 109 samt kapitel XV og XVI.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1984 s 520)

26. mars 1980
Til § 82.
1.I Holmestrand kommune er det ikke tillatt å fradele tomt for, eller oppføre hytte, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, båthus o.l. Det samme gjelder for tilbygg, påbygg og ombygingging.

I allerede eksisterende hytteområder og for allerede skylddelte tomter kan, når særlige grunner foreligger, bygningsrådet gi dispensasjon.

2.For bygningner nevnt i denne vedtekt skal bygningsloven gjelde i sin helhet, dog kan bygningsrådet gjøre unntak av bygningsmessig art som det i hvert enkelt tilfelle finner forsvarlig.
3.Gebyr for behandling av hyttesak beregnes i samsvar med § 109.

(II 1980 s 284)

24. januar 1980
Til § 93.
1.Reglene i bygningslovens § 93 første ledd gjelder ikke for bygninger som oppføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og som
a.har mindre grunnflate enn 10 m².
b.mindre mønehøyde enn 2,5 meter.
c.ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller om garasje eller naust.
2.Reglene i bygningslovens § 93, 1. ledd gjelder ikke for oppføring av forstøtningsmur med lengde mindre enn 10 meter og høyde mindre enn 1,5 m. Unntak gjelder ikke forstøtningsmur mot vegg.
3.Denne vedtekt gjelder bare i slik utstrekning at bygninger som nevnt i nr. 1, ikke allerede finnes på eiendommen.
4.Fritak for inhenting av byggetillatelse for arbeidene nevnt under nr. 1 gjelder ikke for hyttebebyggelse.
12. februar 2002 nr. 146.
Til § 107
§ 1.Definisjoner
1.Reklameinnretninger er utendørs skilt eller andre innretninger, som ved sin utførelse reklamerer for varer og tjenester. Med andre innretninger menes markiser, baldakiner, vimpler og lignende.
2.Virksomhetsskilt er utendørs innretninger som navngir virksomhet eller henviser til denne og som ikke inneholder reklame.
3.Lysskilt/lysreklame er direkte eller indirekte belyst eller lysende skilt eller lysende skilt og reklame, lyskasser, symboler, bilder og andre innretninger.
§ 2.Søknad

Innen hele Holmestrand kommune må skilt, reklameinnretninger og lignende ikke settes opp uten at kommunen har gitt tillatelse etter søknad etter plan- og bygningsloven kap. XVI. Tillatelse kreves ikke for skilt, reklameinnretninger og lignende som har en størrelse inntil 0,5 m² . Ved oppsetting av reklameskiltinnretninger over 0,5 m² får bestemmelsen om nabovarsel i plan- og bygningsloven § 94 nr. 3 tilsvarende anvendelse. Tillatelsen kan bare gis inntil videre eller for et bestemt tidsrom. Med søknad skal det vedlegges tegning visende skilt med plassering samt fargesetting.

§ 3.Reklameinnretninger og områdehensyn
1.Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område under ett.
2.I LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder) må det ikke oppføres frittstående reklameskilt. På bygninger i disse områdene må det ikke oppføres reklame som virker dominerende og ikke over 0,5 m² .
3.I bolig- og hytteområder må det ikke oppføres reklameinnretninger. Mindre skilt på forretninger, kiosker og lignende kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer bolig- og hyttebebyggelsen.
4.På forretnings-, nærings- og offentlig område, deriblant idrettsanlegg, skal det foreligge en helhetlig plan hvor samordning av skilt og reklameinnretninger vektlegges.
5.Lysreklame må ikke oppføres med unntak av områder hvor det foreligger vedtatt skiltplan hvor dette er godkjent.
6.Innenfor områder definert som antikvariske spesialområder gjelder i tillegg til disse vedtektene retningslinjer hvor vernehensynet til bebyggelsen og omgivelsene spesielt skal ivaretas.
§ 4.Formkriterier
1.Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til sine omgivelser tilsvarende som angitt i plan- og bygningsloven § 74 nr. 2.
2.Reklamebudskap på virksomhetsskilt tillates ikke. Unntak kan gjøres når reklamebudskapet ikke dominerer skiltet.
3.For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengskilt og ett veggskilt. Kommunen kan gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate.
4.Uthengskilt skal ikke ha større bredde enn 1,0 meter og monteres slik at underkant er minst 2,5 meter over trafikkareal.
5.Utforming og plassering av skilt for forskjellige virksomheter på samme husfasade, skal samordnes slik at det oppnås en god helhetsvirkning.
6.Skilt må ikke plasseres på møne, takflate, takutstikk eller gesims.
7.Gesimser utformet som lyskasser tillates ikke.
8.Frittstående reklameinnretninger, transparenter, bannere, reklameflagg, reklamevimpler, markiser og lignende skal ikke dominere bebyggelsen og/eller miljøet. Plasseringen skal gjøres slik at disse ikke er til hinder for ferdselen.
§ 5.Vedlikehold av skilt og reklame

Alle skilt, reklameinnretninger og lignende skal holdes vedlike.

§ 6.Fjerning av skilt, reklameinnretninger m.m.

Dersom det kan skje uten hinder for samtykke som er gitt for et bestemt tidsrom, kan Kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver innretning som omfattes av denne vedtekt, når den etter kommunens skjønn virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene, eller virker sjenerende på annen måte. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfeller kreves fjernet ved pålegg fra kommunen.

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.

(II 2002 1)

15. mai 1986 nr. 1186.
Til § 117.

I Holmestrand kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplanen. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven, er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriften trer i kraft fra 1. juni 1986.

(II 1986 s 391)