Vedtekter til bygningsloven for Holtålen kommune.

DatoFOR-0000-00-00-144
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-20-740
Endrer
Gjelder forHoltålen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Holtålen

Kapitteloversikt:

Endret 15. mai 1986 nr. 1447, 20. juli 1989 nr. 740.

4. juni 1985 nr. 1243.
Til § 49 nr. 1.

Av utgiftene fordeles en halvpart i forhold til eiendommens grunnareal og en halvpart i forhold til eiendommens tillatte utnytting (brutto golvareal).

(II 1985 s 348)

4. juni 1985 nr. 1243.
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsettingen av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(II 1985 s 348)

4. juni 1985 nr. 1243.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedavløpsanlegg, herunder i tilfelle også særskilt overvassledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta avløpsforbindelse til annet hovedavløpsanlegg, og
c.hovedvassledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vassforsyning fra annen vassledning. 

Kommunen kan gi regler for utføringen.

Veg, hovedavløpsanlegg og vassledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1985 s 348)

4. juni 1985 nr. 1243.
Til § 69 nr. 3.
a.I regulerings-, bebyggelses- og situasjonsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekt på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.
b.Regulerte boligfelt skal ha en opparbeidd kvartalslekeplass/ballplass. Den skal være 1-2 dekar stor og plassert slik at avstanden til fjerneste bolig ikke blir mer enn 250 m. Den skal fortrinnsvis gå inn som del av et større regulert fellesareal.
c.I regulerte boligfelt og for mindre husklynger skal det som fellesareal for flere tomter anlegges en sandlekeplass på minst 100 m² for hver tiende leilighet.
d.Dersom et boligfelt eller husklynge ikke blir bygd ut samlet, kan bygningsrådet avgjøre når anlegg av lekeplasser skal gjennomføres.
e.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 2 biler pr. leilighet. For hybelbygg kreves oppstillingsplass for 1 bil pr. hybel.
f.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m² golvflate, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
g.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 m² golvflate.
h.Institusjoner og anlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og godkjente ut- og innkjøringsforhold.
i.Før de typer bygg og anlegg som kommer inn under f-h, godkjennes, skal det innhentes sakkyndig uttalelse om parkeringsplassbehovet og ut- og innkjøringsforhold. Når sakkyndig uttalelse tilsier det, kan bygningsrådet godkjenne færre oppstillingsplasser enn nevnt foran.
j.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler skal avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

(II 1985 s 348)

4. juni 1985 nr. 1243.
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

(II 1985 s 348)

4. juni 1985 nr. 1243.
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

4. juni 1985 nr. 1243.
Til § 81 annet ledd.

For bygging av driftsbygninger for jord- og skogbruk, herunder vesentlig om-, til- og påbygging, skal melding sendes bygningsrådet før arbeidet settes i gang.

(II 1985 s 348)

3. april. Nr. 862.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og liknende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus og båthus kan i de områder som er avsatt til dette i godkjent generalplan bare skje etter endelig reguleringsplan. Det samme gjelder vesentlig endring av slik bygning (f.eks. tilbygg) samt deling og bortfesting av grunn til slikt formål.
2.I kommunen tillates ikke tiltak som nevnt under nr. 1 nærmere vassdrag enn 50 m, målt i horisontalplanet ved middels flomvannstand, eller nærmere veg åpen for allmenn ferdsel enn 30 m, målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 første ledd og 68 også gjelde §§ 66 nr. 1, 68, 70, 74 nr. 2, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99 og 103 samt kap. XV og XVI og kap. 49 i byggeforskriftene.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging, jf § 74 nr. 2.
5.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne vedtekt.
6.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Holtålen kommune, stadfestet 4. mars 1974.

(II 1984 s 226)

4. juni 1985 nr. 1243.
Til § 85.

Campingvogner og annet husvære som bare kan transporteres med bil eller traktor, herunder sammenleggbare campingvogner og -telt på hjul, campingplasser/-busser og brakker med eller uten hjul, må ikke plasseres i utmark for et lengre tidsrom enn 1 måned uten at bygningsrådet på forhånd har gitt samtykke.

Når transportable husvære som nevnt i første ledd plasseres for lengre tidsrom enn det som er bestemt i denne vedtekta, kan bygningslovens bestemmelser gjøres gjeldende fullt ut.

(II 1985 s 348)

11. mars 1981
Til § 93.

Arbeid som det ikke kan kreves byggetillatelse for:

1.Oppføring av bygning i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som
a.ikke har større grunnflate enn 10 m²
b.ikke har større mønehøgde enn 2,5 m og
c.ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.
2.Oppføring av mindre forstøtningsmur.
3.Oppsetting av innhegning mot veg.

Det er tilstrekkelilg at det blir meldt fra til tjenestemann ved teknisk kontor på forhånd før slikt arbeid blir satt i gang.

Vedtaket er godkjent av fylkesmannen 11. mars 1981.

Vedtekten trer i kraft 1 måned etter at det er kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1981 s 195)

4. juni 1985 nr. 1243.
Til § 98 nr. 1.

Følgende arbeid skal forestås av en ansvarshavende:

a.Oppføring av nytt bolighus
b.Oppføring av industribygg
c.Oppføring av andre bygninger med bebygd grunnflate på over 60 m².
d.Hovedombygging av ovennevnte bygningskategorier (jfr. § 87 nr. 2).

(II 1985 s 348)

4. juni 1985 nr. 1243.
Til § 103 nr. 2.

Bygningsrådet kan frita for plikt til innhegning etter nr. 1. Dessuten kan rådet forby innhegning innenfor fellesområder og områder som hører til rekkehusbebyggelse samt innhegning rundt hyttetomter.

Fritak for eller forbud mot innhegning som her er nevnt, gjelder ikke hvor vegmyndighet finner at det bør være gjerde i medhold av § 44 i vegloven av 21. juni 1963 nr. 23.

(II 1985 s 348)

4. juni 1985 nr. 1243.
Til § 104.

Innenfor hele kommunen skal ubebygd del av eiendom holdes i ryddig og ordentlig stand. Bygningsrådet kan i spesielle tilfeller gjøre unntak for områder utenfor tettbygde strøk.

Bygningsrådet kan forby lagring på eller annen bruk av ubebygd del av eiendom, dersom det etter rådets skjønn vil virke skjemmende eller være til ulempe for andre.

Vedtekten trer i kraft 1. juli 1985.

(II 1985 s 348)

15. mai 1986 nr. 1447.
Til § 117.

I de gjeldende områder i Holtålen kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planlegginga. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriften trer i kraft staks.

(II 1986 s 499)

20. juli 1989 nr. 740.
Til § 117.

Holtålen kommunestyre har 18. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 15. mai 1986 nr. 1447 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har 20. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1990.

(II 1989 229)