Vedtekter til bygningsloven for Horten kommune

DatoFOR-0000-00-00-146
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2008-12-08-1645
Endrer
Gjelder forHorten kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Horten

Kapitteloversikt:

Endret ved forskrifter 26 nov 1984 nr. 2184, 8 des 2008 nr. 1645.

14. april 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiedommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 795)

14. april 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter først ledd, a.

Bygningsrådet kan - av hensyn til praktisk anleggsdrift tillate at anlegg av veg og hovedkloakk skjer samtidig med bebyggelse av tomta.

(I 1967 s 795)

14. april 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

For avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov, gjelder følgende regler:

1.Boligbebyggelsen skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende.

Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholdene skal innhentes fra sakkyndige før godkjenning av planene.

2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelse som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold som fastsettes av bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle.
5.Opstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.
6.Bygningsrådet kan når forholdene på stedet tilsier det gjøre unntak fra disse regler, etter at uttalelse fra sakkyndige er innhentet.

(I 1967 s 795)

8. desember 2008 nr. 1645
Til § 69 nr. 4.
§ 1-1.Formål

Forskriften gir regler om betaling for frikjøp av parkeringsplass etter plan- og bygningsloven § 69 nr. 4.

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle som får saker behandlet etter plan- og bygningsloven § 69 nr. 4, innenfor virkeområdet til kommunedelplan for Horten sentrum 2007-2018, vedtatt 18. juni 2007.

§ 1-3.Frikjøp av parkeringsplass

Sats for frikjøp av parkeringsplass pr. manglende plass kr 315 000,-

Jf. pkt. 7.0 i utfyllende bestemmelser til kommunedelplan for Horten sentrum 2007-2018, vedtatt 18. juni 2007.

§ 1-4.Betalingsplikt

Den som får utført tjenester som omfattes av denne forskriften skal betale fakturert beløp til kommunen etter satser og retningslinjer som fremgår av forskriften. Betalingskravet rettes mot tiltakshaver.

§ 1-5.Beregningstidspunkt

Beløpet for frikjøp av parkeringsplass beregnes ut i fra gjeldende forskrift på det tidspunktet søknaden er mottatt i kommunen.

§ 1-6.Betalingstidspunkt

Hovedregelen er at beløpet faktureres etter at vedtak er fattet.

§ 1-7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2009.

(II 2009 nr. 1)

14. april 1967
Til § 76.

Ved byggeanmeldelse av boligbebyggelse skal det sikres plass for en garasje pr. bolig på egen tomt eller på fellesareal i tillegg til den i vedtekt til § 69 påbudte oppstillingsplass.

Bygningsrådet kan hvor forholdene tilsier det gjøre unntak fra denne bestemmelse.

(I 1967 s 795)

14. april 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig eler særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 795)

14. april 1967
Til § 81.

For driftsbygningner for jord- og skogbruk skal bygningsloven gjelde. Bygningsrådet kan gjøre de unntak det i hvert enkelt tilfelle finner forsvarlig.

(I 1967 s 795)

14. april 1967
Til § 82.

Sportshytter og sommerhus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan ikke oppføres i Horten.

(I 1967 s 795)

26. nov. 1984 nr. 2184.
Til § 91 a.

Tillatelse fra bygningsrådet må foreligge for:

a)å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge.
b)å rive bygning som inneholder bolig, unntatt når bygningen
1.er ekspropriert av det offentlige.
2.ligger innenfor område som omfattes av stadfestet fornyelsesvedtak og er ervervet av kommunen eller andre som med kommunestyrets samtykke skal stå for fornyelsen.
c)å slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler. 

Ved avgjørelsen av om tillatelse etter første ledd bokstav a til c skal gis, tas det hensyn til en forsvarlig utnytting av boligmassen. Det kan stilles vilkår om at berørte beboere skal skaffes erstatningsbolig.

Dersom bolig er omgjort i strid med vedtekt etter første ledd, kan bygningsrådet påby at den settes i slik stand at den kan tjene sitt opprinnelige formål.

(II 1984 s 729)

14. april 1967
Til § 103.

Bestemmelsene i § 103 gjelder i hele kommunen.

(I 1967 s 795)

14. april 1967
Til § 107.

Bestemmelsene i § 107 gjelder i hele kommunen.

(I 1967 s 795)