Vedtekter til bygningsloven for Hurdal kommune

DatoFOR-0000-00-00-147
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-12-17-2340
Endrer
Gjelder forHurdal kommune, Akershus fylke
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hurdal

Kapitteloversikt:

30. juni 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26, nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom.

Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46, nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 965)

30. juni 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 965)

30. juni 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller deler av dette.

(I 1966 965)

28. aug. 1973
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i kommunen ikke tillatt å fradele tomt for eller å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger bare beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus.

Enkelttomt i allerede eksisterende hytteområde kan når særlige grunner foreligger, etter bygningsrådets skjønn fradeles og tillates bebygget med hytte.

2.Bygninger som nevnt i nr. 1 kan i områder hvor generalplan med vedtekter foreligger, bare oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
3.For bygninger som nevnt i nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde § 63, 65 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI. For større hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(I 1973 989)

17. desember 1986
Til § 117.

I Hurdal kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985, i 100-metersbeltet rundt Hurdalsjøen i Hurdal kommune ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 81, 84, 86a, 86b og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes i medhold av godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra plankravet.

(II 1987 s 7)