Vedtekter til bygningsloven for Hurum kommune

DatoFOR-0000-00-00-148
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-02-02-44
Endrer
Gjelder forHurum kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hurum

Kapitteloversikt:

Endret 2. feb.1989 nr. 44.

2. feb. 1989 nr. 44.
Til § 69 nr. 3:

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i bygningslovens § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres ved reguleringsplan. Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Lekeplasser for barn i eller i tilknytning til boligområder og avkjørsel og parkering for biler og andre motorkjøretøyer for bebyggelsens behov skal anlegges og ordnes i samsvar med følgende regler:

I. Arealer for lek

1.Områder ved boliginngangene skal utformes slik at små barn trygt kan bruke det som sitt viktigste lekeareal.
2.Nærlekeplass/sandlekeplass skal anlegges for hver boliggate, sekkegate, husgruppe o.l. Ingen bolig/leilighet skal ha større avstand fra nærmeste slik plass enn 50 meter, og det skal være synskontakt mellom boligene og lekeplassen. Plassen skal være fra 50 til 200 m² og gi plass til bl.a. sandkasse og videre bord og benker for barn og voksne. Det bør også finnes et flatt område med fast dekke, egnet for sykling med trehjulssykkel.
3.Kvartalslekeplass eller annet større sammenhengende lekeområde på minst 2 da skal finnes innen en avstand på 150 meter fra enhver bolig/leilighet. Plassen skal ha større sammenhengende flater, naturterreng, vegetasjon og plass til lekeredskaper.
4.Ballplass for større barn eller flatt område på minst 1 da egna for ballek, skal finnes innen en avstand på 400 meter fra enhver bolig/leilighet.
5.Lekeplassen/ballplassene skal ligge skjerma fra kjøreveg og ha trygg gangforbindelse med de boligene/leilighetene de skal betjene.
6.Lekeområdene skal sikres mot støy og annen forurensing.
7.Ved utbygging av nye boligområder skal opparbeidelse av de forskjellige lekeområder skje samtidig med opparbeidelse av de øvrige tekniske anlegg som veg, vannforsynings- og kloakkanlegg og kunne tas i bruk når innflytting i boligene begynner.
8.Friområder og friluftsområder i tilknytning til boligområdene som ikke forutsettes opparbeida for spesiell bruk (ballplass, sandlekeplass, o.l.), bør i størst mulig grad bevares slik at de kan fungere som naturlige leke- og oppholdsområder. Også disse områdene skal ha trafikksikker adkomst.
9.I områder med mindre enn 25 leiligheter kan kvartalslekeplass og nærlekeplass kombineres og i områder med mindre enn 200 leiligheter kan ballplass og kvartalslekeplass kombineres. Plassene må da ordnes slik at forskjellige aldersgrupper og forskjellige former for lek ikke forstyrrer hverandre.

I områder med bare frittliggende eneboliger på store tomter, kan nærlekeplasser/sandlekeplasser sløyfes der tilsvarende lekemuligheter vil finnes på hver enkelt tomt.

II. Parkeringsarealer

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1,5 bil pr. bolig på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter. For hybelbygg kreves tilsvarende for hver annen hybel.

Ved utbygging av nye boligområder skal biloppstillingsplass kunne tas i bruk samtidig med innflytting til tilhørende bolig. Opparbeidelse av fellesarealer for biloppstilling skal skje samtidig med opparbeidelsen av de øvrige tekniske anlegg som veg, vannforsynings- og kloakkanlegg.

2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, skoler, idrettslag, sykehjem og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold. Behovet for parkeringsplasser skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
5.I sentrale deler av tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt i det foregående når trafikkforholdene på stedet, etter sakkyndig uttalelse, tilsier det.
2. feb. 1989 nr. 44
Til § 76 tredje punktum:

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommmens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

(II 1989 32)

2. feb. 1989 nr. 44
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av særlig genererende art blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1989 32)

17. okt. 1983
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens § 81 første ledd også reglene i §§ 93, 94 og 109 gjelde.

(II 1983 s 562)

29. juni 1973
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger eller tilhørende uthus og garasjer tillates ikke oppført innen kommunens område.

Det er heller ikke tillatt å fradele eller bortfeste, herunder punktfeste tomter for slike byginger. Forbudet gjelder ikke der det foreligger disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen.

Bygningsrådet kan dispensere fra forbudet for bygging på allerede fradelte/bortfestede tomter med tinglyst skjøte/festekontrakt.

2.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal bygningsloven gjelde fullt ut §§ 66 nr. 1 om adkomst. 74 nr.1 om planløsning, 77 om utføring av byggearbeid og godkjenning og kontroll av materialer, 97 om kontroll med byggearbeid og 99 om ferdigattest skal dog bare gjelde for områder i tilknyting til helårsbebyggelse.

Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle når et område må sies å være i tilknyting til helårsbebyggelse etter denne vedtekt.

Bygningsrådet kan dispensere fra bestemmelsene i pkt. 1 for arbeider som nevnt i bygningsloven § 87 nr. 2. Likeså kan bygningsrådet dispensere for bygging av uthus m.v. ved eksisterende hytte.

3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging. Reglene skal godkjennes av fylkesmannen.

(I 1973 s 896)

26. april 1988 nr. 1211
Til § 85.

Hurum kommunestyre vedtok 26. april 1988 forskrift om vedtekter til plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 85.

1.Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l. kan ikke plasseres i kommunen.
2.Vedtekten gjelder ikke:
a.Midlertidige eller transportable konstruksjoner som nevnt i plan- og bygningsloven § 17 - 2,3. avsnitt nr. 1.
b.Midlertidige eller transportable konstruksjoner som nyttes i samband med bygge- og anleggsvirksomhet.
c.For telt som er beregnet på å bæres over lengre strekninger.
d.For plassering av campingvogner og telt på gårdsplass eller bebygget hustomt.
3.Vedtekten gjelder heller ikke for områder som er særskilt innrettet for camping m.v. og godkjent etter plan- og bygningslovgivingen samt helselovgivingen.
4.For områder som nevnt i pkt. 3 ovenfor, gjelder følgende regler for midlertidige eller transportable konstruksjoner og anlegg:
a.Slike konstruksjoner og anlegg må ikke plasseres nærmere strand enn 50 m.
b.Slike konstruksjoner og anlegg må ikke plasseres før 1. april, og må være fjernet innen 15. september.
c.10 % av plassens kapasitet må være forbeholdt dags- og weekendturister.
d.Bygningsrådet kan i spesielle tilfelle fravike kravet i pkt. 4a.

(II 1989 s. 41)

2. feb. 1989 nr. 44
Til § 104.

Bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 104 kommer til anvendelse i hele kommunen.

(II 1989 32)

2. feb. 1989 nr. 44
Til § 107.

Bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 107 kommer til anvendelse i hele kommunen.

(II 1989 32)

21. sept. 1970
Til § 109.

I medhold av § 109 i bygningsloven godkjenner fylkesmannen i Buskerud vedtak av Hurum kommunestyre i sak 190 den 19. des. 1969 om nytt betalingsregulativ for byggetilsyn samt kart- og oppmålingsforretninger. Betalingsregulativet for byggetilsyn ble vedtatt av NKF's bygningskomite den 16. januar 1967 og for kart- og oppmålingsforretinger av NKF's oppmålingskomite den 5. januar 1967.

Regulativet trådte i kraft 1. januar 1970.

(I 1970 s 1301)

13. sept. 1988 Nr. 787.
Til § 117

Samtykke til forlengelse gitt av Miljøverndepartementet 17. august 1988 med hjemmel i samme lovs § 117, 1. ledd i.f.

I Hurum kommune kan det ikke settes i verk arbeid eller tiltak som er nevnt i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, §§ 81, 84, 86A, 86B og 93 uten samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriften gjelder fram til 30. juni 1991.

(II 1988 s 455)