Vedtekter til bygningsloven for Aukra kommune.

DatoFOR-0000-00-00-15
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-30-705
Endrer
Gjelder forAukra kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Aukra

Kapitteloversikt:

Endret 17. april 1986 nr. 1019, 30. juni 1989 nr. 705.

27. juli 1982 nr. 1257.
Til § 21 første ledd bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Aukra kommune, vedtatt av Aukra kommunestyre den 9. juni 1978, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag.
II.Vedtekten gjelder hele kommunen med unntak av de områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan eller godkjent disposisjonsplan.
III.Arealdisponering og avgrensing av områdene går fram av generalplankart i målestokk 1:10.000. Kartet er gitt Miljøverndepartementets påtegning datert i dag.
IV.Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder, som beskrevet under pkt. II og III, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
V.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet, etter at generalplanutvalget har fått anledning til å uttale seg, gjøre unntak fra vedtekten.
VI.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfestingsdato.

(II 1982 s 529)

27. juli 1982 nr. 1258.
Til § 21 første ledd bokstav b.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Aukra kommune, vedtatt av Aukra kommunestyre den 9. juni 1978, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag. Vedtekten gjelder for arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II nedenfor.
II.Følgende planlagte byggeområder omfattes av vedtekten: 

Boligområde

-Falkhytten I
-Falkhytten II
-Hollingen 

Hytteområde

-Småge
-Futuka 

Industriområde

-Hollingen
-Smågeleiren
III.I de planlagte byggeområder som er beskrevet under pkt. II ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges.

Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV.Denne vedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato, og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdende etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke utover 10 år.

(II 1982 s 529)

13. jan. 1977
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordeling foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten verderlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.

3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(II 1977 s 9)

13. jan. 1977
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den sida av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk,
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet og brannstyret godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1977 s 9)

10. juli 1985 nr. 1391.
Til § 82.
1.Sportshytter, sommarhus, kolonihagehus og liknande bygningar som berre skal nyttast til å bu i for kortare tidsrom, og uthus som høyrer til, kan berre førast opp etter reguleringsplan. Det same gjeld frådeling av tomter til slike føremål.
2.For bygningar som nemnd under nr. 1 gjeld bygningslova fullt ut. Det same gjeld føresegnene i byggeforskriftene kap. 23:11, 12, 13, kap. 30, 31, 49 og 51.
3.Når særlege grunnar ligg føre kan bygningsrådet gjere unntak frå denne vedtekt.
4.Denne vedtekta tek til å gjelde straks.

(II 1985 s 478)

17. april 1986 nr. 1019.
Til § 117.

Aukra kommunestyre har 17. april 1986 gjort vedtak om at det i Aukra kommune i 3 år frå iverksettinga av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikkje kan setjast i verk arbeid eller tiltak som nemnt i same lova §§ 84 og 93, utan etter samtykke frå bygningsrådet, før området går inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det same gjeld for andre tiltak, som vesentleg kan vanskeleggjere planlegginga.

(II 1986 s 333)

30. juni 1989 nr. 705.
Til § 117.

Aukra kommunestyre har 21. juni 1989 gjort vedtak om lenging av forskrift av 2. juni 1986 nr. 1019 om mellombels plankrav etter plan- og bygningslova § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 30. juni 1989 med heimel i lova og delegering i rundskriv frå Miljøverndepartementet av 3. februar 1989 gjeve samtykke til lenginga av forskrifta f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 218)