Vedtekter til bygningsloven for Hægebostad kommune

DatoFOR-0000-00-00-151
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-30-707
Endrer
Gjelder forHægebostad kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hægebostad

Kapitteloversikt:

Endret 30. juni 1989 nr. 707.

19. juni 1981
Til § 82.
1.Inntil godkjent generalplan med stadfestede vedtekter, eller endelig reguleringsplan foreligger, er det i Hægebostad kommune ikke tillatt å oppføre hytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet til å beboes i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus m.v., eller å fradele eller bortfeste tomt til slikt formål.
2.Bygningsrådet kan når det foreligger samtykke fra helserådet og generalplanutvalget dispensere fra forbudet i pkt. 1. Det kan ikke føres opp bygninger som nevnt i pkt. 1 nærmere Lygne enn 100 m. Det samme gjelder for fradeling og bortfesting av tomt til slikt formål. Avstanden måles fra strandlinja i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.
3.Når det foreligger godkjent generalplan med stadfestede vedtekter, kan oppføring av bygninger som nevnt under punkt 1 bare skje i områder som er avsatt til dette formål og etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Bygningsrådet kan etter at generalplanutvalget har uttalt seg gi tillatelse til oppføring av enkelt-hytter uten at det foreligger disposisjonsplan.
4.For bygninger som nevnt i punkt 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde § 63, 66 nr. 1, §§ 69, 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, §§ 93, 94, 95, 109 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender og hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde.

5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.

(II 1981 s 452)

30. juni 1989 nr. 707.
Til § 117.

Hægebostad kommunestyre har 1. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 29. juni 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Vest-Agder har 30. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 218)