Vedtekter til bygningsloven for Høylandet kommune.

DatoFOR-0000-00-00-153
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-08-28-1825
Endrer
Gjelder forHøylandet kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Høylandet

Kapitteloversikt:

5. okt. 1982
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves rør lagt av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelsene til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler for utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

5. okt. 1982
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av utendørsanlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må det dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

Etter at planen er godkjent av bygningsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

1.Boligenhet på over 60 m2 brutto golvareal skal ha parkeringplass på egen tomt for 2 biler, eller på fellesareal for 1,5 biler. Selvstendig boligenhet på under 60 m2 skal ha parkeringsplass for 1 bil.
2.Kontor- og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 50 m2 brutto golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industriobebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m2 brutto golvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatt - største antall benyttes. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
4.Lagerbygg skal ha 1 plass pr. 200 m2 bebygget golvflate. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hovr spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplasser for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.
6.Oppstillingsplass for motorsykler og sykkler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Krav om oppstillingsplass for bil etter denne paragraf ansees dekket i den utstrekning garasjer trer i stedet.

Bygningsrådet kan gi dispensasjon fra disse krav.

5. okt. 1982
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

5. okt. 1982
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlige eller særlige sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område elller deler av dette.

5. okt. 1982
Til § 81.
1.For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten reglene i § 81 første ledd også gjelde §§ 91 første ledd, 94 nr. 3 og 98 nr. 1.

Senest tre uker før bygging av driftsbygninger for jord- og/eller skogbruk igangsettes skal det sendes melding til bygningsrådet. Meldingen gis på fastsatt skjema sammen med to sett komplette tegninger og situasjonsplan.

2.For husvære for skogsdrift og seterbruk skal foruten bestemmelsene i pkt. 1 flg. gjelde:
a)Slike bygg kan ikke føres opp nærmere vassdrag (elv, bekk, tjern eller innsjø) enn 50 meter målt horisontalt ved gjennomsnittlig flomvannstand.
b)Uttalelse fra Landbruksnemnda om behovet for slike bygg skal følge meldingen.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.

Unntaksadgangen gjelder ikke bestemmelsene i kap. III, IV og §§ 65 og 68.

(II 1982 s 678)

5. okt. 1981
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje i områder som er avsatt til dette i godkjent generalplan godkjent av fylkesmannen.

Det samme gjelder der det er gitt unntak fra stadfestet generalplanvedtekter etter bygningslovens § 21 for 2 eller flere hytter.

2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 50 m målt i horoisontalplanet ved gjennomsnittlig flomavstand eller nærmere riksveg enn 30 m og veg åpen for allmenn ferdsel enn 12,5 m målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som er nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens bestemmelser i kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, § 75 nr. 1, §§ 78, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 109, og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1981 s 780)