Vedtekter til bygningsloven for Hå kommune

DatoFOR-0000-00-00-154
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-20-484
Endrer
Gjelder forHå kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Hå

Kapitteloversikt:

Endret 17. april 1986 nr. 1020, 7. mai 1986 nr. 1112, 7. mai 1986 nr. 1113, 20. juni 1989 nr. 484.

7. mai 1986 nr. 1112.
Til § 21, første ledd bokstav a.
I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 27. juni 1985, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 7. mai 1986.

II

Vedtektsområdet er vist på generalplankart og soneplankart for Varhaug, Nærbø, Vigrestad, Brusand, Ogna, Sirevåg og Stokklandsmarka, gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.

1.Byggeområder

Detaljert arealutnytting er vist på vedlagte soneplankart, gitt Miljøverndepartementets påtegning 7. mai 1986.

2.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål nevnt under pkt. 1.

III

Innenfor de områder som er nevnt under nr. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1986 s 370)

7. mai 1986 nr. 1113.
Til § 21, første ledd bokstav b.
I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Hå kommune, vedtatt av kommunestyret 27. juni 1985 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 7. mai 1986. Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.

II

Vedtekten gjelder grunn som i generalplanen forutsettes bebygd, jfr. soneplankart for Varhaug, Nærbø, Vigrestad, Brusand, Ogna, Sirevåg og Stokklandsmarka.

Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 7. mai 1986.

III

I de planlagte byggeområder som er beskrevet under nr. II ovenfor, kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV

Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1986 s 371)

10. nov. 1983
Til § 48 nr. 3.

For samtlige eiendommer i kommunen fordeles utgiftene med en halvpart i forhold til eiendommenes grunnareal og en halvpart i forhold til eiendommenes tillatte utnytting.

Vedtekten trer i kraft 15. desember 1983.

(II 1983 s 623)

21. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som er nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anleget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1094)

21. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1094)

21. juli 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

(I 1966 s 1094)

21. juli 1966
Til § 76.

Bygning med en leilighet eller mer, bør på tomten ha garasjeplass for 1 bil pr. bolig, dessuten rimelig oppstillingsplass for bil for besøkende.

(I 1966 s 1094)

21. juli 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, herunder også pelsdyrfarmer, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1094)

10. nov. 1976
Til § 82.
1.Fradeling av tomter til og oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, naust o.l., kan der det er gitt dispensasjon fra generalplanvedtekten for 2 eller flere hytter foretas etter reguleringsplan eller disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
2.For slike bygninger som nevnt under nr. 1 skal, foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65, også gjelde §§ 63 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal også bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av et slikt omfang at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.

3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1976 s 427)

17. april 1986 nr. 1020.
Til § 117.

Vedtatt av Hå kommunestyre 17. april 1986.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 er fastsatt midlertidig plankrav for Hå kommune fra lovens ikrafttreden:

Med virkning fra 1. juni 1986 og 3 år framover kan det i Hå kommune ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjente vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 333)

20. juni 1989 nr. 484
Til § 117.

Hå kommunestyre har 18. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 17. april 1986 nr. 1020 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Rogaland har 20. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 147)