Vedtekter til bygningsloven for Ibestad kommune, Troms.

DatoFOR-0000-00-00-155
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-19-865
Endrer
Gjelder forIbestad kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Ibestad

Kapitteloversikt:

Endret 17. oktober 1984 nr. 1777, 19. juli 1989 nr. 865.

17. okt. 1984 nr. 1777.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet til å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, naust o.l. kan bare skje etter endelig reguleringsplan eller etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slike formål.
2.Bygninger som nevnt i nr. 1 kan ikke oppføres nærmere vatn eller vassdrag enn 100 meter, målt i horisontalplanet ved middels flomvannstand. Videre kan bygninger som nevnt ikke oppføres nærmere veg som er åpen for allmenn ferdsel enn 50 meter målt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som nevnt i nr. 1 skal foruten bestemmelsene i bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66, 69, 70, 74 nr. 2, 79, kap. XII §§ 93, 94, 95, 96 og 109 og kap. XV og XVI samt kap. 49 i bygningsforskriftene.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging innenfor rammen av de ovennevnte bestemmelsene i bygningsloven.
5.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene i denne vedtekt.
6.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Ibestad kommune, stadfestet den 10. september 1976.

(II 1984 s 480)

19. juli 1989 nr. 865.
Til § 117.

Ibestad kommunestyre har 24. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 30. mai 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 19. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskriften1 lyder:

I Ibestad kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 - plan- og bygningslov av 14. juni 1985 - ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet eller bygningssjefen i samsvar med delegeringsmyndighet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1.Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 264)