Vedtekter til bygningsloven for Iveland kommune.

DatoFOR-0000-00-00-157
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1999-04-27-574
Endrer
Gjelder forIveland kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Iveland

Kapitteloversikt:

Endret 27 april 1999 nr. 574.

3. februar 1987
Til § 63 nr. 3:

Eiendom må ikke deles på en slik måte at det ved delingen oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller vedtekt. Heller ikke må eiendom deles slik at det dannes tomter som etter bygningsrådets skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form. Bygningsrådet kan sette som vilkår for å gi delingstillatelse at eiendommer som har samme eier og som skal nyttes under ett, blir sammenføyd i grunnboka, jfr. lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) § 4-3. Før tillatelse gis, skal bygningsrådet dessuten påse at det foreligger nødvendig samtykke til deling etter annen lovgivning, jfr. § 95 som gis tilsvarende anvendelse så langt den passer.

(II 1987 s 58)

10. juni 1982
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a)opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr.1 første ledd, og
b)hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c)hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er avlagt av grunneier (fester) skal holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1982 s 421)

10. juni 1982
Til § 78 nr. 1

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig eller særlig generende art blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(II 1982 s 421)

10. juni 1982
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal, foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og §§ 65 første ledd og 68, også kap. XIII med unntak av §§ 96, 97, 98 og 99 gjelde.

Vedtektene trer i kraft 15. juli 1982. Fra 15. juli 1982 oppheves vedtekt til bygningslovens § 81 for Iveland kommune, stadfestet ved departementets brev av 24. oktober 1967.

(II 1982 s 421)

17. sept. 1973
Til § 82
1.Sportshytter, sumarhus o . bygningar som berre vert nytta i kortare tidsrom og tilhøyrande uthus, kan berre førast opp etter disposisjonsplan som er handsama av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Dette gjeld og deling av grunn til same føremål.
2.Bygningar som er nemde under nr. 1 kan ikkje førast opp nærare vassdrag enn 60 m.

Inntil generalplan med vedtekter føreligg er det ikkje tillatt å føra opp bygningar eller dele grunn som nemd i nr. 1 i desse områda:

A.Nærare enn 100 m frå strandline målt i horisontaltplanet ved gjennomsnittleg flaumvasstand i desse vassdrag:
a.Otra med Øynavatnet.
b.Oggevatn.
c.Eielandsvassdraget frå Oggevatn til og med Landsverktjørn med tillegg av bivassdraget frå Samkland til og med Feretjørn.
B.Areala nemde under A vist på kart i målestokk 1 : 50.000, dagsett 3. mai 1973, som beror i departementet.
3.For bygningar som er nemde under nr. 1 skal i tillegg av bygningslovas kap. III, IV og § 65 og gjelde §§ 63, 66, 69, 70, 71, 74 nr. 2, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.
4.Bygningsrådet kan utarbeide mærare reglar for hyttebygging.

(I 1973 s 1089)

27. april 1999
Til § 85.

Iveland kommune har ved vedtak i kommunestyret 27. april 1999 vedtatt forskrift etter plan- og bygningslovens § 85 som forbyr plassering av midlertidig bygning m.v. innen bestemte områder i kommunen.

Fullstendig forskriftstekst kan fås ved henvendelse til Iveland kommune, Teknisk seksjon, kommunehuset, 4724 Iveland, telefon 37961217.

(II 1999 353)

26. januar 1982
Til § 93 3. ledd.

Det kreves ikke byggetillatelse for bygg som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendom og som

a.ikke har større grunnflate enn 10 m²
b.ikke har større mønehøyde enn 2,5 m
c.ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift som garasje eller naust.

(II 1982 s 167)

27. mai 1986 nr. 1202.
Til § 117.

I Iveland kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke oppføres hytter eller fritidshus uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen i kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juni 1986.

(II 1986 s 402)