Vedtekter til bygningsloven for Jevnaker kommune

DatoFOR-0000-00-00-158
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-19-1480.
Endrer
Gjelder forJevnaker kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Jevnaker

Kapitteloversikt:

15. feb. 1982 Nr. 372.
Til § 21 første ledd bokstav a
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Jevnaker kommune, vedatt av Jevnaker kommunestyre den 9. august 1977, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag.
II.Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan.
III.Vedtektsområdet er vist på vedlagte kart i målestokk 1:10.000, datert juni 1979 og gitt Miljøverndepartementets påtegning den 15. februar 1982.
1.Byggeområder.

Detaljert arealutnytting er vist på vedlagte kart i målestokk 1:10.000, datert juni 1979 og gitt Miljøverndepartementets påtegning, datert den 15. februar 1982.

2.Jord-, skog- og naturområder.

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål nevnt under pkt. 1.

IV.Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II og III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
V.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
VI.Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1982 s 117)

15. feb. 1982 Nr. 373.
Til § 21 første ledd bokstav b
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Jevnaker kommune, vedtatt av Jevnaker kommunestyre den 9. august 1977, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag. Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vann-, forsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.
II.Følgende byggeområder omfattes av vedtekten:
A.Boligområder.

B 1 - B 17

B.Industriområder.

I 1 - I 4

C.Områder for offentlig formål.

O 1 - O 4

D.Forretnings-, kontorområder.

S 1 - S 5

Kartet er datert juni 1979 og Miljøverndepartementets påtegning datert den 15. februar 1982.

III.I de planlagte byggeområder som er beskrevet under pkt. II ovenfor, kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
IV.Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1982 s 117)

18. november 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eler annet areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1808)

18. november 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 1808)

18. november 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomten hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves av veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 1808)

18. november 1967
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1967 s 1808)

18. november 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1808)

18. november 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten bygningslovens kapitler III og IV og § 65 også §§ 66 nr. 1, 70, 71 og 74 nr. 2, samt kapitlene XIII, XV og XVI.

(I 1967 s 1808)

15. juni 1982
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare oppføres etter stadfestet reguleringsplan.

Det samme gjelder fradeling og bortfeste av tomter til slike formål.

2.Hytter m.v. kan ikke oppføres nærmere vassdrag enn 50 meter (avstanden måles horisontalt fra høyeste vannstand), ikke nærmere veg enn 30 meter for veg åpen for almen ferdsel (avstanden måles horisontalt fra vegens midtlinje).
3.For bygninger som nevnt under punkt 1 gjelder bestemmelsene i bygningsloven fullt ut, samt byggeforskriftenes kap. 49.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.
5.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1982 s 427)

11. juni 1971
Til § 107.

Bestemmelsene i bygningslovens § 107 skal gjelde i hele Jevnaker kommune.

(I 1971 s 776)

19. juni 1986 nr. 1480.
Til § 117.

I Jevnaker kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplanen. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s s 511)