Vedtekter til bygningsloven for Aure kommune

DatoFOR-0000-00-00-16
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-04-28-1174
Endrer
Gjelder forAure kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Aure

Kapitteloversikt:

22. jan 1971
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsettingen av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1971 s 85)

22. jan 1971
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1971 s 85)

22. jan 1971
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1971 s 85)

22. jan 1971
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres.

Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1971 s 85)

22. jan 1971
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1971 s 85)

22. jan 1971
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens området eller del av dette.

(I 1971 s 85)

14. mai 1974
Til § 82.
1.Fradeling av tomt for eller oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus, kan bare skje etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.

2.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1974 s 119)

28. april 1986 nr. 1174.
Til § 117.

I Aure kommune kan det i 3 år frå iverksettinga av lov nr 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikkje iverksettast arbeid med faste anlegg, bygningar m m utan etter samtykke frå bygningsrådet. Dette gjeld inntil området er tatt inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Nærare opplysningar for forskrifta med fullstendig tekst kan ein få ved å vende seg til kommunen.

(II 1986 s 387)