Vedtekter til bygningsloven for Karlsøy kommune

DatoFOR-0000-00-00-162
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-22-489
Endrer
Gjelder forKarlsøy kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Karlsøy

Kapitteloversikt:

Endret 14. august 1980, 19. juni 1986 nr. 1483, 22. juni 1989 nr. 489.

24. jan. 1986 nr. 254.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 16. januar 1985, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 24. januar 1986.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen med følgende unntak:

Områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan samt Nord Fugløy naturreservat, Skipsfjord landskapsvernområde, Lågmyra naturreservat og Bogen naturreservat.

Vedtektsområdet er vist på følgende kart datert den 3. september 1979, revidert 1. februar 1984, og gitt Miljøverndepartementets påtegning 24. januar 1986.

Oversiktskart datert 10. november 1983, revidert 1. februar 1984, M = 1:50.000

Soneplan for Hansnes datert 5. mars 1981, sist revidert 15. mars 1982, M = 1:5.0000

Soneplan for Gamnes datert 20. februar 1980, sist revidert 11. november 1981, M = 1:5.000

Soneplan for Stakkvik datert 20. januar 1981, M = 1:5 000

Soneplan for Åbornes datert 15. juni 1983, M = 1:5.000

Arealbruken er slik:

1.Byggeområder .

Detaljert arealbruk som vist på ovennevnte soneplankart.

2.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål nevnt under punkt 1.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestelsten.

(II 1986 s 68)

14. aug. 1980
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringplan foreligger, kan fradeling (herunder bortfeste) av tomt til eller oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, bare skje etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med utarbeidelse av disposisjonsplan.
2.Bygninger som nevn under nr. 1 kan dog ikke oppføres i følgende områder vist på kart:

Området på Ringvassøya som på kartet er betegnet Soltinddalen fra en tverrgående linje over Brattbakken ved Tverrfjellvatnet til sørenden av Soltindvatnet og videre området fra Engelskmannsvatnet til toppen av Grønliskaret.

3.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV, §§ 65 og 68, også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73 ,74 nr. 2, 93, 94 og 109 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal dessuten bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde.

Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.

4.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging. Grensene for de områder hvor hytter ikke kan oppføres er inntegnet på et kart som beror i departementet

(II 1980 s 664)

19. juni 1986 nr. 1483.
Til § 117.

I Karlsøy kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplanen. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 512)

22. juni 1989 nr. 489
Til § 117.

Karlsøy kommunestyre har 29. mai og 13. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 19. juni 1986 nr. 1483 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 22. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 22. juni t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 489)