Vedtekter til bygningsloven for Klæbu kommune.

DatoFOR-0000-00-00-166
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2009-06-25-1047 fra 13.09.2009
Endrer
Gjelder forKlæbu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Klæbu

Kapitteloversikt:

Endret ved forskrifter 19 juni 1986 nr. 1478, 25 juni 2009 nr. 1047 (i kraft 13 sep 2009).

28. jan. 1980
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 44)

7. okt. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det endelig er fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1564)

25. juni 2009 nr. 1047 (i kraft 13 sep 2009).
Til § 66a.

Vedtekt om tilknytningsplikt for Klæbu sentrum til fjernvarmeanlegg, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag 

1.Denne vedtekten gjelder for det området i kommunen som omfattes av konsesjon for fjernvarmeanlegg, gitt i brev av 3. oktober 2007 til Trondheim Energi Fjernvarme AS. Innenfor konsesjonsområdet skal nye bygninger med bruksareal (BRA) over 200 m² , samt eksisterende bygninger med BRA over 200 m² der det foretas hovedombygginger, i samsvar med plan- og bygningslovens § 93, jf. § 87 nr. 2a, tilknyttes aktuelt fjernvarmeanlegg.

Samme bestemmelse gjelder ved tilbygg til eksisterende enhet, og når sum av tiltak innenfor et utbyggingsområde/felt overskrider overnevnte arealgrense.

2.Kommunen kan gjore helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning.

Nullenergihus fritas tilkobling. Lavenergihus kan søke fritak ved tilfredsstillende alternativ løsning.

Kartvedlegg 

lf-20090625-1047-01-01.gif

(II 2009 hefte 4).

20. nov. 1984 nr. 1981.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a)Opparbeidet og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidet i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b)hovedavløpsanlegg, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta avløpsforbindelse til annet hovedavløpsanlegg, og
c)hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedavløpsanlegg og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd a.

(II 1984 s 619)

20. nov. 1984 nr. 1981.
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av utendørsanlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må det dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

Etter at planen er godkjent av bygningsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

1.Boligenhet på over 60 m² brutto golvareal skal ha parkeringsplass på egen tomt for 2 biler, eller på fellesareal for 1,5 biler. Selvstendig boligenhet på under 60 m² skal ha parkeringsplass for 1 bil.
2.Kontor- og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 50 m² brutto golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industribebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m² brutto golvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
4.Lagerbygg skal ha 1 plass pr. 200 m² bebygget golvflate. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettssanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplasser for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.
6.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Krav om oppstillingsplass for bil etter denne paragraf anses dekket i den utstrekning garasjer trer i stedet.

Bygningsådet kan gjøre unntak fra disse krav.

Det kan settes vilkår for unntak.

(II 1984 s 619)

20. nov. 1984 nr. 1981.
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

(II 1984 s 619)

7. okt. 1966
Til § 78.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig og særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1564)

20. nov. 1984 nr. 1981.
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens § 81 første ledd, også gjelde bygningslovens §§ 70, 74 nr. 2, 87, 89, 90, 91 og 92, samt kapitlene XV og XVI.

Før det settes i gang byggearbeid for driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal det sendes melding til bygningsrådet. Meldingen gis på fastsatt skjema med ett sett tegninger og situasjonskart minst 3 uker før byggestart.

For husvære til sæterbruk eller skogdrift skal foruten bestemmelsene i § 81 første ledd også gjelde følgende bestemmelser:

1.Bygningslovens §§ 93, 94 og 109.
2.Bygninger skal ikke føres opp nærmere vassdrag enn 100 m målt horisontalt fra normal flomvannstand og ikke nærmere enn 50 m fra veg som er åpen for alminnelig ferdsel målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.Tomt for husvære til sæterbruk og skogsdrift tillates ikke fradelt.
4.Før bygningsrådet tar stilling til søknaden om byggetillatelse, skal søknaden være forelagt landbruksnemnda til uttalelse om behovet for husvære til sæterbruk og skogsdrift på eiendommen er til stede.

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt. Denne unntaksadgangen gjelder dog ikke unntak fra bestemmelsene i § 81 første ledd. 

Vedtektene trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves vedtekter til bygningslovens § 63 nr. 3 og § 67 for Klæbu kommune stadfestet av departementet 21. april 1975 og 7. oktober 1966.

(II 1984 s 619)

28. sept. 1981
Til § 82.
1.Innenfor områder som i generalplanen med stadfestet vedtekt er forutsatt nyttet som jord-, skog- og naturområder er det i Klæbu kommune ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygg som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende tilbygg, anneks, uthus, båthus o.l. eller å fradele eller bortfeste tomt til slikt formål.

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet etter uttalelse fra generalplanutvalget i enkelttilfelle gi dispensasjon fra forbudet.

2.Bygninger som nevnt under pkt. 1 skal ikke føres opp nærmere vassdrag enn 100 m målt horisontalt fra normal flomvannstad og ikke nærmere enn 50 m fra veg som er åpen for alminnelig ferdsle målt horisontalt fra vegens midtlinje.

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra disse bestemmelser.

3.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 første ledd og §68 også gjelde §§ 63, 65, § 66 nr.1, §§ 70-73, § 74 nr. 2, §§ 87, 93, 94, 109, samt kap. XV og XVI.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.

(II 1981 s 772)

19. juni 1986 nr. 1478.
Til § 117.

I Klæbu kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriften trer i kraft straks.

(II 1986 s 511)