Vedtekter til bygningsloven, Krødsherad kommune

DatoFOR-0000-00-00-172
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1993-01-05-56
Endrer
Gjelder forKrødsherad kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Krødsherad

Kapitteloversikt:

22. juni 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsettig av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at de er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interessertes eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjon.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1099)

22. juni 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1099)

22. juni 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsat i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannslednig, fører til og langs eller over tomta.

Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt ned av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er oparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1099)

22. juni 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1099)

22. juni 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 følgende §§:66 nr. 1, 90, 91 og 98.

(I 1966 s 1099)

22. mars 1971
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, tillates ikke oppført sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger i de deler av kommunen som på kart, datert 11. april 1970, er skravert med grønn farge. Området som er kommunens del av Norefjell samt et belte omkring Krøderen, er vist på kart i målestokk 1 : 50.000 som beror i kommunen, hos fylkesmannen og i departementet sammen med grensebeskrivelsen.

Innen de samme områder tillates heller ikke fradelig og bortfesting, herunder punktfesting av tomter for ovennenvte formål.

2.I kommunen tillates ikke oppført hytter m.v. nærmere vassdra enn 50 meter og hyttetomter ikke fradelt nærmere vassdrag enn 20 meter.
3.Fradeling eller bortfesting, herunder punktfestig av hyttetomter og oppførig av hytter m.v., kan bare skje etter stadfestet reguleringsplan etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og kommunestyret og godkjent av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan etter forslag fra bygingsrådet og kommunestyret frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.

4.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal bygningsloven gjelde fullt ut. §§ 66 nr. 1 om atkomst, 74 nr. 1 om planløsning, 77 og utføring av byggearbeid og godkjenning og kontroll av materialer, 97 om kontroll med byggearbeid og 99 om ferdigattest skal likevel bare gjelde for områder i tilknytning til helårsbebyggelse og for hyttekonsentrasjoner.

Etter at kommunen har hatt anleding til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle når et område må sies å være i tilknytning til helårsbebyggelse og når det foreligger hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.

5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging. Reglene skal godkjennes av kommunestyret og fylkesmannen.

(I 1971 s 464)

5. januar 1993 nr. 56
Til § 107.

Reglene for § 107 gjelder i hele kommunen. Reglene gjelder likevel ikke skilt som er satt opp av politiet eller av vegstyresmakten med hjemmel i vegtrafikkloven.

(II 1993 s 3)