Vedtekter til bygningsloven for Kråkerøy kommune, Østfold.

DatoFOR-0000-00-00-173
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1995-02-23-207.
Endrer
Gjelder forKråkerøy kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Kråkerøy

Kapitteloversikt:

Endret 15 mai 1986 nr. 1185, 26 juni 1989 nr. 501, 15 des 1994 nr. 1275, 23 feb 1995 nr. 207.

28. april 1983
Til § 21, 1. ledd, bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Kråkerøy kommune, vedtatt av Kråkerøy kommunestyre den 26. november 1981, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 28. april 1983.
II.Vedtekten omfatter hele Kråkerøy kommune.
III.Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:5.000 datert november 1981 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 28. april 1983.

Arealbruken er som følger:

1.Byggeområder

Detaljert arealutnytting er vist på kart i målestokk 1:5.000 datert november 1981 og påført Miljøverndepartementets påtegning 28. april 1983.

2.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer som er vist på kart i målestokk 1:5.000, datert november 1981 og påført Miljøverndepartementets påtegning 28. april 1983.

IV.Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II og III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
V.Vår særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
VI.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1983 s 350)

13. juli 1966
Til § 52
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjon.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1036)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 63 nr. 3:

Se Fredrikstad.

(II 1995 95)

15. desember 1994 nr. 1275
Til § 66a:

Se Fredrikstad.

13. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1037)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 69 nr. 3:

Se Fredrikstad.

(II 1995 95)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 76:

Se Fredrikstad.

(II 1995 95)

23. februar 19995 nr. 207.
Til § 78 nr. 1:

Se Fredrikstad.

(II 1995 95)

21. mars 1984
Til § 81

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk gjelder bygningsloven fullt ut i hele kommunen, herunder også bestemmelsene i § 81 første ledd.

Vedtekten trer i kraft 1. april 1984. Fra samme dato oppheves vedtekt til bygningslovens § 81 for Kråkerøy kommune stadfestet 13. juli 1966.

(II 1984 s 195)

27. juni 1977
Til § 82.
1.Det er ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger beregnet til å bebos i kortere tidsrom samt å oppføre uthus, tilbygg eller foreta ombygging i tilknytning til ovennevnte bygninger.

Videre er det ikke tillatt å fradele, bortfeste eller punktfeste områder, parseller eller tomter til ovennevnte formål.

2.For enkelttomter i allerede eksisterende hytteområder eller områder godkjent for hyttebygging, kan bygningsrådet når forholdene ligger til rette for det, gi tillatelse til fradeling og bebyggelse som nevnt i punkt 1.
3.Bygningsloven gjelder fullt ut for bygninger som kommer inn under § 82.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1977 s 270)

18. august 1977
Til § 84.

Bestemmelser i bygningslovens § 94 og tilhørende forskrifter om innholdet av søknad om byggetillatelse gis tilsvarende anvendelse på melding etter bygningslovens § 84, så langt det passer. Arbeider som nevnt i bygningslovens § 84 kan ikke settes igang før bygningsrådet har gitt samtykke til det. Bygningslovens § 99 om ferdigattest m.v. får tilsvarende anvendelse på disse arbeider.

(II 1977 s 319)

13. des. 1984 nr. 2188.
Til § 91 a.

Det må foreligge tillatelse fra bygningsrådet for:

a)å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale herunder hotell eller annet herberge,
b)å rive bygning som inneholder bolig, unntatt når bygningen
1.er ekspropriert av det offentlige
2.ligger innenfor område som omfattes av stadfestet fornyelsesvedtak og er ervervet av kommunen eller andre som med kommunestyrets samtykke skal stå for fornyelsen, 
c)å slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler. 

Ved avgjørelsen av om tillatelse etter første ledd bokstav a til c skal gis, tas det hensyn til forsvarlig utnytting av boligmassen. Det kan stilles vilkår om at berørte beboere skal skaffes erstatningsbolig.

Dersom bolig er omgjort i strid med vedtekt gitt etter første ledd, kan bygningsrådet påby at den settes i slik stand at den kan tjene sitt opprinnelige formål.

Forskriften trer i kraft med virkning fra 1. januar 1985.

(II 1984 s 733)

15. mai 1986 nr. 1185.
Til § 117.

I Kråkerøy kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

(II 1986 s 391)

26. juni 1989 nr. 501
Til § 117.

Kråkerøy kommunestyre har 11. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 15. mai 1986 nr. 1185 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Østfold har 26. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 151)