Vedtekter til bygningsloven for Kvalsund kommune.

DatoFOR-0000-00-00-174
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1972-10-16
Endrer
Gjelder forKvalsund kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Kvalsund

Kapitteloversikt:

6. okt. 1969
Til § 49 nr. 1.

Refusjonsbeløp for boligfelt fordeles med en halvdel i forhold til eiendommens grunnareal og en halvdel i forhold til tillatt utnytting.

(I 1969 s 1236)

6. okt. 1969
Til § 62.

Tinglysing og innføring av dokument som gir grunnboksheimel til eiendom eller festerett for minst 20 år, kan foretas når det blir vist attest fra oppmålingsmyndigheten om at kart- og oppmålingsforretning er begjært og gebyr er innbetalt. Oppmålingsmyndigheten kan forlange at grensene i markene er fastlagt før slik attest utstedes. (Jfr. § 12 a i lov om tinglysning av 7. juni 1935.)

(I 1969 s 1236)

6. okt. 1969
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse med annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter først ledd, a.

(I 1969 s 1236)

6. okt. 1969
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anlegget må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1969 s 1236)

6. okt. 1969
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1969 s 1236)

6. okt. 1969
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig elle særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1969 s 1236)

16. okt. 1972
Til § 82.
1.For sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt for tilhørende uthus, skal foruten bygningslovens kap. III og IV g § 65, også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93 og 94 og kap. XV og XVI.
2.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging. Reglene må for å bli gyldige vedtas av kommunestyret og godkjennes av fylkesmannen. Endring eller oppheving av reglene skjer på samme måte.

(I 1972 s 1292)