Vedtekter til bygningsloven for Kvinesdal kommune

DatoFOR-0000-00-00-176
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-30-605
Endrer
Gjelder forKvinesdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Kvinesdal

Kapitteloversikt:

Endret 18. juni 1986 nr. 1346, 30. juni 1989 nr. 605.

30. april 1979
Til § 21, 2. ledd.

I. Denne generalplanvedtekt gjelder for fjellområdene i Kvinesdal kommune, som vist på kart i målestokk 1:50.000 og stemplet Miljøverndepartementet 30. april 1979.

Vedtektsområdet har slik avgrensning:

1.Det området som ligger vest og nord for en linje som har sitt utgangspunkt på det sted bekken som renner ned i Øyvann (UTM 32 VLK 743879) krysser kommunegrensen Flekkefjord-Kvinesdal. Derfra går grensen i rett linje til Bjørneholmsheii ved trig.pkt. 314 (UTM 32 VLK 748925), derfra til Sedan ved trig.pkt. 85 (UTM 32 VLK 771982), videre til Buheii ved trig.pkt. 77 (UTM 32 VLK 789031), over til Knabekniben ved trig.pkt. 61 (UTM 32 VLL 832058), til vegen til Kvina gruber ved UTM 32 VLL 878063, til den vestligste kant av Finndalsvatnet ved UTM 32 VLL 894048, over til Øyvassknuten ved trig.pkt. 102 (UTM 32 VLL 894037).
2.Videre gjelder vedtekten for det området som ligger syd, øst og nord for følgende avgrensningslinje:

Fra trig.pkt. 102 i rett linje til UTM 32 VLL 870037, videre til UTM 32 VLL 850044, derfra til bekken som renner ned mellom Rysefjell og Storaheii til Norbø (UTM 32 VLL 810010), videre til det sted hvor bekkene fra Stemtjønn og Holmetjønn møtes (UTM 32 VLK 788975), og ned til UTM 32 VLK 780950 (sørlig punkt på Molandsfjell), derfra til UTM 32 VLK 290950 (nord for Sollisåni). og syd til UTM 32 VLK 790930 (ved Vindheii), videre til bekken som går fra Tverrholmtjønn ned til Bergesli (UTM 32 VLK 821936) og videre til Fjotlandstjønn - trig.pkt. 13 (UTM 32 VLK 831903), til trig.pkt. 283 (UTM 32 VLK 858889) og ned til riksveg 9 (UTM 32 VLK 868864), videre i rett linje til et punkt øst for Nyland (UTM 32 VLK 857840), videre til soknegrensen mellom Fjotland og Kvinesdal (UTM 32 VLK 854806), og derfra følger avgrensningslinja soknegrensen østover til kommunegrensen Kvinesdal/Hægebostad (UTM 32 VLK 898809).

II. De arealer hvor denne vedtekt gjelder kan ikke nyttes på annen måte enn vanlig der arealet ligger, og kan heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre palnleggingen eller gjennomføringen av planen. I disse områdene er det således forbudt å ta i bruk grunnen til bygge- eller anleggsarbeid som ikke har tradisjonell og direkte tilknytning til jord- og skogbruk eller vilt- og fiskepleie.

III. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet, etter uttalelse fra generalplanutvalget, gjøre unntak fra denne vedtekten.

IV. Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

15. nov. 1984 nr. 1975.
Til § 21 fyrste ledd bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knyter seg til generalplan for Kvinesdal kommune, vedteke av Kvinesdal kommunestyre den 9. november 1983, og slik den er godkjend av Miljøverndepartementet i dag.

II. De områda som omfattes av vedtekta er vist på kart i målestokk 1:10.000, med unntak av områder som omfattes av stadfesta reguleringsplan. Karta er gitt påteikning av Miljøverndepartementet i dag.

III. Innafor dei områda der denne vedtekta gjeld som omtalt i punkt II, kan grunn ikkje takast til bruk til føremål som i vesentlig grad vil vanskeleggjera den utnyttinga som er føresett i generalplanen.

VI. Når særlege grunner ligg føre, kan bygningsrådet gjera unntak frå vedtekta. Før bygningsrådet treff sitt vedtak, skal rådet legge saken fram for generalplanutvalget til fråsegn.

V. Denne vedtekt trer i kraft straks og gjeld i inntil 10 år frå stadfestinga.

(II 1984 s 616)

13. juli 1977.
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst, vann- og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(II 1977 s 283)

13. juli 1977.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannsledning føres til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

Vedtektene trer i kraft straks.

(II 1977 s 283)

18. juni. Nr. 1639.
Til § 69 nr. 4.
1.Kvinesdal kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 69 nr. 4 slik vedtekt:

Bygningsrådet kan samtykke i at eier/utbygger innbetaler et fast beløp til kommunen for opparbeidelse av nærliggende offentlige parkeringsplasser i de tilfeller hvor tilstrekkelig antall parkeringsplasser ikke kan skaffes på egen grunn eller godkjennes annensteds. Størrelsen på det beløpet pr. parkeringsplass som skal innbetales avgjøres av kommunestyret. Byggetillatelse kan ikke gis før beløpet for frikjøpte parkeringsplasser er innbetalt kommunekassereren.

2.Beløpets størrelse fastsettes til kr. 5.000,- pr. plass og justeres pr. 1. januar hvert år i takt med konsumprisindeksen.
3.Bygningsrådet kan dispensere fra disse vedtekter i særskilte tilfelle.

(II 1986 s 554)

2. jan. 1985 nr. 33.
Til § 82.
1.I Kvinesdal kommune er det ikke tillatt å føre opp fritidshus og liknende bygninger som bare er tenkt brukt i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, innenfor de delene av kommunen som er vist på kart datert 27. juni 1983 i målestokk 1:100000 med tilhørende grensebeskrivelse (del av Setesdal Vesthei), gitt Miljøverndepartementets påtegning 2. januar. Det samme gjelder fradeling av tomt til slikt formål.
2.I øvrige deler av kommunen kan oppføring av bygninger og fradeling av tomter som nevnt i nr. 1, bare skje i medhold av reguleringsplan.
3.For bygninger nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og §§ 65 og 68, også gjelde § 63, § 66 nr. 1, § 70, § 74 nr. 2, §§ 87, 88, 89, 90, 91, §§ 93-99, § 109 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde.

4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for fritidsbebyggelse, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.
5.Når særlige grunner taler for det, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne vedtekt.
6.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Kvinesdal kommune, stadfestet 2. mai 1973.

(II 1985 s 2)

2. feb. 1982.
Til § 93, 3. ledd.

Det kreves ikke byggetillatelse for bygg som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendom som

a)ikke har større grunnflate enn 10 m2
b)ikke har større mønehøyde enn 2,5 m.
c)ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.

(II 1982 s 121)

18. juni 1986 nr. 1346.
Til § 117.

I Kvinesdal kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan eller vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 449)

30. juni 1989 nr. 605.
Til § 117.

Kvinesdal kommunestyre har 28. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 18. juni 1986 nr. 1346 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Vest-Agder har 30. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1990.

(II 1989 183)