Vedtekter til bygningsloven for Aurskog-Høland kommune, Akershus.

DatoFOR-0000-00-00-18
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-12-728
Endrer
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Aurskog-Høland.

Kapitteloversikt:

Endret 3. juli 1986 nr. 1637, 12. juli 1989 nr. 728.

14. okt. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 1606)

14. okt. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 1607)

15. mars 1976
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 59 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friarealer. 

Bestemmelser om lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger.

1.Løkke/lekeplass skal anlegges for boligområder med 100 boliger eller mer. Plassen bør være fra 3-6 mål og gi muligheter for ballspill, skøyter, akebakke og lekeapparater. Beliggenheten må ses i sammenheng med trafikksikre adkomstveier.
2.Sandlekeplasser for de minste barna må anlegges for hver 15. bolig. Den skal være på minst 25 kvadratmeter, med god solbelysning og med sandkasse. Plassen bør ha et hardt underlag. Plassen kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene under nr. 1 og 2.

(II 1976 107)

14. okt. 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 1607)

21. juni 1971
Til § 82.
1.Inntil stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i kommunen ikke tillatt å fradele tomt for eller oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og lignende bygninger, samt tilhørende uthus bare beregnet til å bebos i kortere tidsrom.
2.Bygninger som er nevnt i nr. 1, kan i områder som er avsatt til dette formål i generalplanen bare oppføres etter reguleringsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av kommunestyret.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66, 70, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI, samt byggeforskriftenes kap. 26.1.
5.Bygningsrådet har utferdiget nærmere regler om hyttebygging, som fremgår av generalplanen (bilag 1).

(I 1971 864)

3. juni 1986 nr. 1637
Til § 117.

I Aurskog-Høland kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 553)

12. juli 1989 nr. 728.
Til § 117.

Aurskog-Høland kommunestyre har 25. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 3. juni 1986 nr. 1637 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Akershus har 12. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 225)