Vedtekter til bygningsloven for Kvæfjord kommune

DatoFOR-0000-00-00-180
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-05-23-423
Endrer
Gjelder forKvæfjord kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Kvæfjord

Kapitteloversikt:

27. august 1987 nr. 1151, 23. mai 1989 nr. 423.

30. mai 1986 nr. 1212.
Til § 21, første ledd bokstav a.
I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 13. desember 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 30. mai 1986.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak av områder der det foreligger reguleringsplan og område vernet etter naturvernloven.

Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:100.000, gitt Miljøverndepartementets påtegning 30. mai 1986.

Det vedtektsbelagte areal er betegnet jord-, skog- og naturområde.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1986 s 408)

18. aug. 1977
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgangen og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter j§ 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(II 1977 s 318)

15. sept. 1969
Til § 82.
1.I de områder hvor bygningsrådet etter forholdene finner det påkrevet, kan utparsellering av tomter for og bygging av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus bare foretas etter disposisjonsplan som rådet har behandlet og som er godkjent av fylkesmannen.
2.For bygninger som kommer inn under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 også gjelde §§ 66 nr. 1, 70, 71, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging m.v.

(I 1969 s 1084)

27. aug. 1987 nr. 1151.
Til § 85.
1.Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i sak 329/86 i hovedutvalg for tekniske saker og vedtar følgende vedtekter for campingvogner og andre midlertidige eller transportable konstruksjoner jfr. plan- og bygningslovens § 85.
2.Konstruksjoner nevnt i plan- og bygningslovens § 85 må ikke plasseres slik at dette kan skape forurensningsproblemer på området, herunder sjø, vann og vassdrag.
3.For campingvogner og andre midlertidige eller transportable anlegg som plasseres i området, må det sørges for at alt forbrukeravfall m.v. blir besørget tømt i offentlig renovasjon.
4.Toalettavfall skal tømmes i anlegg tilknyttet godkjent kloakk.
5.Avfallsvann skal tømmes i anlegg tilknyttet godkjent kloakk på annet sted der det ikke skaper forurensning.
6.Drikkevannsforsyning godkjennes av helserådet. For campingvogner godkjennes at drikkevann medbringes.
7.Grunneiere som inngår avtale om plassering av campingvogner m.v. utenfor godkjente campingplasser, skal innhente bygningsrådets samtykke når avtalen har lengre varighet enn 3 mnd. I søknaden skal det redegjøres for forhold til landbruk og skogbruk, avkjørsel til offentlig veg, antall vogner, tidsrom o.l.

Ved søknaden skal det ligge kart med alle forhold inntegnet. Midlertidige tillatelser må søkes fornyet, i motsatt fall bortfaller tillatelsen.

(II 1988 157)

18. aug. 1977
Til § 93.

Hobbyveksthus kan oppføres uten søknad om byggetillatelse dersom bygningen

a)har tilknytning til boligbebyggelse på eiendommen,
b)ikke har større grunnflate enn 10 m²
c)ikke har større mønehøyde enn 2,5 m,
d)ikke oppføres nærmere nabogrense enn 4 m.

Dersom veksthuset medfører vesentlige ulemper for nabo kan bygningsrådet kreve veksthuset flyttet eller fjernet.

(II 1977 s 318)

22. mai 1986 nr. 1196.
Til § 117.

Kvæfjord kommunestyre har 22. mai 1986 gjort vedtak om at det i Kvæfjord kommune kan det i tre år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 395)

22. mai 1989 nr. 423
Til 3 117.

Kvæfjord kommunestyre har 17. mars 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 22. mai 1986 nr. 1196 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 23. mai 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 23. mai 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 121)