Vedtekter til bygningsloven for Kvænangen kommune

DatoFOR-0000-00-00-181
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1996-06-19-751
Endrer
Gjelder forKvænangen kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Kvænangen

Kapitteloversikt:

Endret 16 april 1985 nr. 891, 21 juni 1989 nr. 845, 19 juni 1996 nr. 751.

16. april 1985 nr. 891.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Kvænangen kommune, vedtatt av Kvænangen kommunestyre 3. desember 1982 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 16. april 1985.

II. Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak for de områder der det foreligger reguleringsplan.

III. Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:100.000 og 1:10.000, datert 15. juni 1978 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 16. april 1985.

1.Byggeområder

Detaljert grunnutnytting for

a)boligområder
b)industriområder
c)områder for offentlig bebyggelse, forretningsområder etc.
d)Hytteområder er gitt slik avgrensing og grensebeskrivelse:

Laukviktangen: Området er beliggende ved sjøen ca. 2 km syd for Kjækan. Areal ca. 100 da.

Bankenes: Området ligger fra enden av fylkesveien og nordover. Areal ca. 300 da. 

2.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål nevnt under punkt 1.

IV. Innenfor de områder som er beskrevet under punkt III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i planen.

V. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI. Denne vedtekt trer i kraft staks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 266)

17. oktober 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1622)

17. oktober 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1622)

17. oktober 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi relger om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1622)

17. oktober 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1623).

19. juni 1996 nr. 751
Til § 109: 

Byggesaker

1.1 Kr. 300,- for byggesaker behandlet etter plan- og bygningslovens § 84 med mindre grunnflate enn 200 m², § 85, § 86a og b og § 93 som ikke kan arealberegnes.
1.2 Kr. 500,- for byggesaker behandlet etter plan- og bygningslovens § 84 med mindre grunnflate enn 500 m² og § 93 for bygg til bolig-, landbruks- og fritidsbebyggelse som ikke er nevnt i pkt. 1.1.
1.3 Kr. 1.000,- for byggesaker behandlet etter plan- og bygningslovens §§ 84 og 93 som ikke er nevnt i pkt. 1.1 og 1.2.
1.4 Ulovlig byggearbeider - For byggearbeider nevnt i pkt. 1.1, 1.2 og 1.3 igangsatt uten formell byggetillatelse skal det betales 4 ganger det vanlige gebyret. 

Delingssaker

2.1 Delingssaker behandlet etter plan- og bygningslovens § 63 kr. 700,-. 

Betalingsbestemmelser

3.1 Gebyret skal betales til kommunekassa etter beregningsoppgave fra administrasjonen.
3.2 Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad/rekvisisjon foreligger.
3.3 Før arbeidet med saken igangsettes skal gebyret være betalt.
3.4 Gebyret tilbakebetales ikke om saken trekkes eller avbrytes etter at gebyret er betalt.
3.5 Dersom det innkreves gebyr etter andre regler reduseres dette gebyr tilsvarende.
3.6 Klagebehandling og skriftlige uttalelser belastes ikke med gebyr.

Forskriften trer i kraft 18. juli 1996.

(II 1996 241)

21. juni 1989 nr. 845.
Til § 117.

Kvænangen kommunestyre har 31. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 2. juli 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 21. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskriften1 lyder:

I Kvænangen kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten samtykke fra bygningsrådet eller bygningssjef i samsvar med delegeringsmyndighet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1.Denne forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 256)