Vedtekter til bygningsloven for Larvik kommune

DatoFOR-0000-00-00-184
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-07-629
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Larvik

Kapitteloversikt:

Endret 18. juni 1986 nr. 1472, 7. juli 1989 nr. 629.

13. april 1967
Til § 9.

Det skal foruten et bygningsrådet være et reguleringsråd i kommunen. Bygningsrådet behandler bygningssaker og reguleringsrådet behandler saker vedrørende reguleringsplaner, herunder spørsmål om bygningers beliggenhet og høyde.

Bestemmelsene om sammensetningen av bygningsrådet og saksbehandlingen gjelder tilsvarende for reguleringsrådet.

(I 1967 s 785)

13. april 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overta anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fatssatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 785)

13. april 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nev nt i § 67.

13. april 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidet og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidet i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diamter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 785)

13. april 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

For avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov, gjelder førlgende regler:

1.Boligbebyggelsen skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0.25 bil pr. bolig for besøkende.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.

Uttalelse om behovet er dekket og inn- og utkjøringsforholdene bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.

3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelse som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold som fastsettes av bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.
6.Bygningsrådet kan når forholdene tilsier det gjøre unntak fra disse bestemmelser.

(I 1967 s 785)

10. november 1982
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

(II 1982 s 723)

13. april 1967
Til § 76.

Ved byggeanmeldelse av boligbebyggelse skal det sikres plass til en garasje pr. bolig på egen tomt eller på fellesareal i tillegg til den vedtekt i § 69 påbudte opstillingsplass.

Bygningsrådet kan hvor forholdene tilsier det gjøre untak fra denne bestemmelse.

(I 1967 s 785)

13. april 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygingsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 785)

13. april 1967
Til § 103.

Bestemmelsene i § 103 gjelder for hele kommunen.

(I 1967 s 785)

13. april 1967
Til § 107.

Bestemmelsene i § 107 gjelder for hele kommunen.

(I 1967 s 785)

18. juni 1986 nr. 1472.
Til § 117.

I Larvik kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling og mindre byggearbeid etter bygningslovens § 86 A, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

(II 1986 s 509)

7. juli Nr. 628.

Larvik kommunestyre har 24. juli 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 18. juni 1986 nr. 1472 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Vestfold har 7. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 195)