Vedtekter til bygningsloven for Lavangen kommune.

DatoFOR-0000-00-00-185
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-22-492
Endrer
Gjelder forLavangen kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Lavangen

Kapitteloversikt:

Endret 5. juni 1986 nr. 1454, 22. juni 1989 nr. 492.

28. feb. 1983
Til § 21 1. ledd bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Lavangen kommune, vedtatt av Lavangen kommunestyre den 30. november 1981 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 28. februar 1983.
II.Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak av de områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan.
III.
1.Byggeområder

Vedtektsområdet og detaljert grunnutnytting for

a)boligområder
b)industriområder
c)områder til offentlig formål
d)områder til forretnings- og serviceformål
e)naustområder

er vist på kart i målestokk 1:5.000 og gitt Miljøverndepartementets påtegning datert 28. februar 1983.

2.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål nevnt under pkt. 1.

IV.Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
V.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
VI.Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1983 s 178)

5. juni 1986 nr. 1454.
Til § 117.

I Lavangen kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs paragrafer 84 og 93 uten samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplanen. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 502)

22. juni 1989 nr. 492
Til § 117.

Lavangen kommunestyre har 29. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 5. juni 1986 nr. 1454 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 22. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 22. juni 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 149)