Vedtekter til bygningsloven for Leirfjord kommune.

DatoFOR-0000-00-00-188
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1982-08-26
Endrer
Gjelder forLeirfjord kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Leirfjord

Kapitteloversikt:

26. aug. 1982
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare foretas etter endelig reguleringsplan eller etter disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål.
2.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde § 63, § 66 nr. 1, §§ 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, §§ 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens § 66 nr. 2 gjelde. Etter at kommunen har hatt andledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.

3.I kommunen tillates ikke bygninger som nevnt under punkt 1 oppført nærmere vassdrag enn 60 meter målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand eller nærmere veg åpen for allmenn ferdsel enn 30 meter målt horisontalt fra vegens midtlinje.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.

(II 1982 s 570)