Vedtekter til bygningsloven for Leksvik kommune.

DatoFOR-0000-00-00-190
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-16-839
Endrer
Gjelder forLeksvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Leksvik

Kapitteloversikt:

Endret 2. oktober 1986 nr. 2351, 16. juni 1989 nr. 839.

5. juni 1980
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 488)

31. mars 1982
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannslednig, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves rør lagt av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm.

Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning. Kommunen kan gi regler for utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannlednig som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

31. mars 1982
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av utendørsanlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må det dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

Etter at planen er godkjent av bygningsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på felles areal for flere tomter for minst 2,0 bil pr. bolig. For rene hybelbygg skal det være minst 1 bilplass på egen tomt pr. hybel.
2.Kontor- og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 50 m² brutto golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lastearal for vare- og lastebiler.
3.Industribebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m² brutto golvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatt - største antall benyttes. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
4.Lagerbygg skal ha 1 plass pr. 200 m² bebygget golvflate. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplasser for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.
6.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Krav om oppstillingsplass for bil etter denne paragraf ansees dekket i den utstrekning garasjer trer istedet.

Bygningsrådet kan gi dispensasjon fra disse krav.

31. mars 1982
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planen selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

31. mars 1982
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlige eller særlig generende art blir lagt innenfor kommunens område eller deler av dette.

31. mars 1982
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten § 81 første ledd også følgende bestemmelser gjelde:

§§ 66, 71, 74 nr. 2, 89, 90, 91, 92, 94 nr. 3 og kapitlene XV og XVI.

Senest 3 uker før det settes igang byggearbeid på nybygg eller tilbygg til driftsbygninger for jord- og/eller skogbruk skal det sendes melding til bygningsrådet. Meldingen skal være vedlagt situasjonsplan, tegninger og nabovarsel.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1982 s 192)

20. april 1982
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje i områder som er avsatt til dette formål i godkjent generalplan med stadfestede vedtekter.

Oppføring av bygninger som nevnt og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål kan bare skje etter endelig reguleringsplan.

2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 50 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand eller nærmere riksveg enn 30 m og veg åpen for allmenn ferdsel enn 12,5 m målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som er nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens bestemmelser i kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, § 75 nr. 1, §§ 78, 87, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1982 s 230)

2. oktober 1986
Til § 117.

I medhold av plan- og bygningslovens § 117 har Leksvik kommunestyre 2. oktober 1986 gjort vedtak om midlertidig plankrav. Plankravet gjelder fram til 2. oktober 1989. Så lenge plankravet gjelder, vil det ikke være tillatt å sette i gang arbeid og tiltak som nevnt i §§ 84 og 93 i plan- og bygningsloven. Heller ikke fradeling av eiendom til slike formål uten samtykke fra Bygningsrådet. Det midlertidige plankravet gjelder også andre tiltak som kan vanskeliggjøre planleggingen.

(II 1987 s 82)

16. juni 1989 nr. 839.
Til § 117.

Leksvik kommunestyre har 22. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 2. oktober 1986 nr. 2351 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har 16. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 254)