Vedtekter til bygningsloven for Lenvik kommune

DatoFOR-0000-00-00-191
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2007-04-26-911
Endrer
Gjelder forLenvik kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Lenvik

Kapitteloversikt:

Endret 30 sep 1980, 28 aug 1986 nr. 1826, 30 mai 1989 nr. 440, 26 april 2007 nr. 911.

22. nov. 1985 nr. 2029.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I.

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 21. februar 1985, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 22. november 1985.

II.

Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak for områder hvor det foreligger stadfestet reguleringsplan.

Innenfor de områdene som omfattes av denne vedtekten er arealbruken fastlagt til følgende hovedformål.

1.Byggeområder 
A.Boligområder, industriområder, områder for offentlig bebygglse, forretningsområder m.v.
B.Trafikkområder
C.Friområder 
2.Jord-, skog- og naturområder 

Jord-, skog- og naturområdene omfatter de arealer i kommunen som ikke er avsatt til formål nevnt under punkt 1.

Arealbruken i byggeområdene er vist på følgende soneplankart i målestokk 1:5000:

1. Soneplan Finnsnes-omr., dat. oktober 1975, 11 kartblad

2. Soneplan Gibostad, dat. 14.september 1979

3. Soneplan Rossfjordstr., dat. september 1976

4. Soneplan Bjorelvnes, dat. oktober 1978

5. Soneplan Kårvikhamn, dat. oktober 1978

6. Soneplan Botnhamn, dat. mai 1979

7. Soneplan Fjordgård, dat. juli 1975

8. Soneplan Husøy, dat. august 1978

9. Soneplan Lysnes, dat. mai 1981

Soneplanområdenes beliggenhet og avgrensning er vist på oversiktskart i målestokk 1:100.000, datert 31. oktober 1978.

Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 22. november 1985.

III.

Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i planen.

IV.

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtektene.

V.

Denne vedtekten trer i kraft straks, og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 800)

30 september 1980
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for utgifter til utføring av tiltak som nevnt i § 46 nr. 1 første ledd skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de til enhver tid gjeldende faste priser somer fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2 klasse I og II.

(II 1980 s 769)

T1l § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(II 1980 s 769)

23. novemeber 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1834)

26. april 2007 nr. 911
Til § 64a - utbyggingsavtaler

I 

1.I henhold til plan- og bygningslovens § 64a fattes det herved vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Lenvik kommune.
2.Utbyggingsavtaler må ta utgangspunkt i vedtatte arealplaner med bestemmelser samt generelle kommunale krav/standarder til teknisk utforming/utførelse.
3.I forbindelse med gjennomføringen av nye arealplaner skal det - når private grunneier eller utbygger står for utbygging av et området - inngås utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier/utbygger før igangsettingstillatelse gis. Ved gjennomføring av arealplaner (egengodkjent før 2006) kan det, når forholdene krever det, også bli stilt krav om utbyggingsavtale.
4.Kravet om slik utbyggingsavtale gjelder for hele Lenvik kommune hvor det innenfor et planområde skal bygges ut mer enn 4 boenheter. For industri, næring, kontor m.m. bør utbyggingsavtale alltid benyttes. Ved mindre utbygginger kan det, når forholdene krever det, også bli stilt krav om utbyggingsavtale.
5.Grunneier/utbygger skal dekke kostnader for planlegging, prosjektering og utbygging av infrastruktur i utbyggingsområde, og i tillegg en forholdsmessig del av øvrig infrastruktur som må opparbeides eller oppgraderes som følge av utbygging utenfor utbyggingsområde (vei, parkering, vann og avløp, energi, grøntstruktur, gang- og sykkelveier, turløyper, skilting mv.), eller betaler et bidrag til kommunen for en slik framføring som dekker merkostnadene for utbyggingsområde, som kommunen få på infrastrukturen.
6.Kommunen kan kreve fortrinnsrett til inntil 20 % av boenhetene/boligene/tomtene til markedspris. Disse enhetene skal selges uten byggeklausul.
7.Kommunen kan kreve at inntil 20 % av boenhetene skal selges til priser som ligger innenfor Husbankens kostnadsrammer for oppføringslån.
8.Teknisk hovedanlegg, offentlige trafikkarealer, friområder og lignende skal overdras vederlagsfritt og fri for heftelser til kommunalt eie og vedlikehold, senest samtidig med at kommunen overtar ansvaret for driften. Teknisk anlegg skal etableres i henhold til kommunale normer / vedtekter. Ansvar for vedlikehold av lekeplasser og lignende skal som hovedregel være tomtefeltets.
9.Kommunen kan i utbyggingsavtale også kreve at det i bygg forberedes for vannbåren varme eller fjernvarme.
10.Det kan stilles krav om rekkefølge av gjennomføring av de ulike tiltak.
11.Utbygger må stille tilfredsstillende bankgaranti for oppfyllelse av sine forpliktelser etter utbyggingsavtalen.
12.Rådmannen, eller den han bemyndiger, får fullmakt til å undertegne utbyggingsavtaler. Utbyggingsavtalene skal legges fram for Formannskapet til orientering.
13.Forskrift bør rulleres når kommuneplanens arealdel og samfunnsdel blir vedtatt, eller disse rulleres.

II

Forskriften trer i kraft 1. mai 2007.

(II 2007 hefte 3)

30. september 1980
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.
c.hovedvannledning fører til og langs eler over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(II 1980 s 769)

30 september 1980
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjrøes rede for plasering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må det dokuemnteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger og friareal.

For lekeplasser for barn skal gjelde følgende regler:

1.Ballfelt for større barn forutsettes anlagt for minst hver 600 boliger. Det skal ikke ligge mer enn 400 meter fra bolig og være opptil 6 mål med gress og asfaltdekke.
2.Kvartalslekeplass for litt større barn skal anlegges for minst hver 200 boliger. Den skal ikke ligge mer enn 150 meter fra bolig og være opptil 2 mål. Plassen skal være asfaltert og ha lekeredskap, sandkasse og bord med benker, og kan avsetes på boligtomt eller felles areal for flere tomter med fra 25 leiligheter og mer.
3.Sandlekeplass for småbarn skal anlegges for mindre boliggrupper og mist for hver 25 boliger. Den skal være opptil 100 kvadratmeter med god solbelysning og med sandkasse, bord og benker for barn og voksne. Plass kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 4 boliger og mer.
4.I områder hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under pkt. 1 til 3, men hvor disse ikke blir utbygget samlet, avgjør bygningsrådet når anlegget av lekeplasser m.m. skal gjennomføres.

For avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov, gjelder følgende regler:

1.Boligbebyggelse skal ha oppstilligsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. leilighet pluss 0,25 bil pr. leilighet for besøkende.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvadratmeter gulvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 kvadratmeter gulvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Institusjoenr, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og ordnede ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstilligsplass for motorsykler og sykler avsetts på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.
6.Bygningsrådet kan, når forholdene tilsier det, gjøre untak fra disse bestemmelser.

(II 1980 s 769

30 september 1980
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkerinsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

(II 1980 s 769)

30 september 1980
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(II 1980 s 769)

30 september 1980
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplegg og lagre av farlig og særligsjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

Vedtektene trer i kraft straks.

(II 1980 s 769)

8. mai 1980
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje etter stadfestet reguleringsplan, eller etter disposisjonsplan behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder. Bygningsrådet kan gjøre unntak for enkelttomter når særlige grunner taler for det.
2.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningsloens kap. III, IV, §§ 65 og 68, også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 109 og kap. XV og XVI.
3.Bygninger som er nevnt uner pkt. 1 kan ikke oppføres nærmere vassdrag (bekk, elv, innsjø, tjern) enn 50 meter. Avstanden regnes fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvanstand.

Bygninger som nevnt må plasseres i en avstand av minst 25 meter fra nærmeste bebyggelse av enhver art og fra kjøreveg eller gangveg som er åpen for allmenn ferdsel (avstand regnet horisontalt fra vegens midtlinje).

Bygningsrådet kan, når særlige grunner foreligger, dispensere fra disse avstandskrav.

4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om fritidsbebyggelse.

(II 1980 s 396)

28. aug. 1986 nr. 1826
Til § 117.

I Lenvik kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 609)

30. mai 1989 nr. 440
Til § 117.

Lenvik kommunestyre har 27. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 28. august 1986 nr. 1826 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 30. mai 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 30. mai 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 130)