Vedtekter til bygningsloven for Levanger kommune.

DatoFOR-0000-00-00-193
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2004-10-13-1437
Endrer
Gjelder forLevanger kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Levanger

Kapitteloversikt:

Endret 20 aug 1982, 21 jan 1986 nr. 73, 6 mai 1986 nr. 1111, 27 april 1989 nr. 569, 16 juni 1989 nr. 840, 19 des 1989 nr. 1221, 13 okt 2004 nr. 1437.

15. aug. 1966
Til § 10.

Bygningsrådet kan ha 6 medlemmer med personlige varamenn som velges av kommunestyret.

28. april 1982.
Til § 14 nr. 2.

Nærmere opplysninger om vedtektens innhold gis ved henvendelse til bygningssjefens kontor.

21. januar 1986 nr. 73.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan (kommuneplan) for Levanger kommune, vedtatt av Levanger kommunestyre 15. november 1983 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 21. januar 1986.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger reguleringsplaner med virkning etter 1. januar 1970.

Vedtektsområdet er vist på vedtektskartet K-O, M 1:50.000, gitt Miljøverndepartementets påtegning 21. januar 1986.

Arealutnyttingen for utbyggingsområdene er vist på følgende illustrasjonskart og soneplaner:

Plan for utbyggingsområder K-I A i målestokk 1:50.000 og K-I B i målestokk 1:5.000. 

K-IV A Soneplan Åsenfjord M 1:5.000

B Soneplan Åsen M 1:5.000

C Soneplan Ronglan M 1:5.000

D Soneplan Skogn M 1:5.000

E Soneplan Momarka M 1:5.000

F Soneplan Leira - Bruborg - Hegle M 1:5.000

G Soneplan Okkenhaug M 1:5.000

H Soneplan Ytterøy M 1:10.000

Jord-, skog- og naturområder og vernede områder, herunder område med interesse for reindrift, framgår av kart K-II i målestokk 1:50.000 og kart K-III i målestokk 1:100.000. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 21. januar 1986.

III

Innenfor områdene som er beskrevet under nr. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten:

V

Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdato.

(II 1986 s 25)

21. januar 1986 nr. 74.
Til § 21 første ledd bokstav b.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Levanger kommune, vedtatt av Levanger kommunestyre 15. november 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 21. januar 1986. Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.

II

Følgende planlagte byggeområder omfattes av vedtekten:

A.Boligområder
1.Åsenfjord Kart K-IV, A
2.Åsen Kart K-IV, B
3.Ronglan Kart K-IV, C
4.Okkenhaug Kart K-IV, G
5.Ytterøy Kart K-IV, H
6.Ekne Kart K-I, B
7.Markabygd Kart K-I, B
8.Eidsbotten, N. Kart K-I, B
9.Åsaunet-Kildberg, Mule Kart K-I, B.

Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 21. januar 1986.

III

I de planlagte byggeområder som er beskrevet under nr. II ovenfor, kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV

Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1986 s 26)

20. aug. 1982
Til § 48 nr. 3.

Av utgiftene fordeles 1/3 i forhold til eiendommens tillatte utnytting (brutto golvareal) og 2/3 i forhold til eiendommends grunnareal.

20. aug. 1982
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg, vann og kloakk skal legges til grunn de faste priser som følger tabell 1 og 2 klasse I og II i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrifter om faste priser.

(II 1982 s 660)

13. oktober 2004 nr. 1437
Til § 50 nr. 1.

Av utgiftene fordeles 1/3 i forhold til eiendommens tillatte utnytting (brutto golvareal) og 2/3 i forhold til eiendommens grunnareal.

(II 2004 hefte 6)

15. aug. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.
15. aug. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

13. oktober 2004 nr. 1437
Til § 66a.

Bygninger som oppføres innenfor et område som omfattes av konsesjon gitt etter lov 18. april 1986 nr. 10 om bygging og drift av fjernvarmeanlegg, jf. energiloven 29. juni 1990 nr. 50, skal tilknyttes fjernvarmeanlegget.

(II 2004 hefte 6)

10. aug. 1982
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a)Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b)hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c)hovedsvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) skal holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

13. oktober 2004 nr. 1437
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner, reguleringsplaner (og ved søknad om byggetillatelse) skal det vises areal for tilfredsstillende oppholdssted i det fri, som for eksempel lekeplass for barn og avkjørsel samt parkering for biler, motorsykler og sykler. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

1.Bestemmelser for lekeplasser mv. for barn

I boligområdene skal det avsettes minimum 50 m² felles eller offentlig uteareal pr. bolig. Innenfor en avstand på 100 m fra boligbebyggelsen skal det sikres areal til småbarnslekeplass på minimum 100 m² , og innenfor en avstand på 250 m skal det sikres areal til kvartalslekeplass på minimum 1,5 dekar.

Omdisponering av fellesareal eller friområder som er i bruk eller egnet for lek, skal ikke tillates uten at det skaffes fullverdig erstatningsareal. Erstatningsareal skal også skaffes dersom uregulert areal som brukes til lek blir omdisponert til utbyggingsformål.

2.Bestemmelser for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov
a)Vanlig boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for minst 1,5 bil pr. boenhet. For hybler skal det være minst 1 bilplass pr. boenhet. Eneboliger skal ha minst 2 bilplasser på egen tomt.
b)Kontorbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 50 m² brutto golvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes. Forretningsbebyggelse skal ha biloppstillingsplass på egen tomt eller fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 50 m² brutto golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
c)Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 100 m² brutto golvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes.
d)Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha de oppstillingsplasser for biler og ut- og innkjøringsforhold som kommunen i hvert enkelt tilfelle krever.
e)Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Bestemmelsene under pkt. a-d om krav til antall biloppstillingsplasser for biler bortfaller i den utstrekning garasjeplass trer i stedet.

Kommunen kan i spesielle tilfeller godkjenne at biloppstillingsplassene helt eller delvis blir anordnet på et annet sted i rimelig nærhet. Rådet kan sette bestemte vilkår for slik godkjenning.

13. oktober 2004 nr. 1437
Til § 69 nr. 4

Kommunen kan for sentrale deler av Levanger som ligger innenfor de grenser som er nevnt nedenfor, samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller.

Grensebeskrivelse: Område for frikjøpsordningen er begrenset av Levangersundet, Levangerelva og en linje mellom Levangersundet og Levangerelva som går inn i den vestlige begrensning for reguleringsplan Levanger sentrum, inkludert Sykehuset Levanger og Levanger videregående og utfylling. Grensen er vist i figur 1.

Beløpet innbetales til kommunen får byggetillatelse utleveres (får byggestart) og avsettes til fond for parkeringsplasser. Ved innbetaling av beløpet tar kommunen over det ansvar tiltakshaver har til å skaffe det nødvendige antall parkeringsplasser. Eiendommen får ingen særrettigheter av noe slag til de parkeringsplasser kommunen bygger for det innbetalte frikjøpsbeløp. 

Figur 1: Område for frikjøp 

bv-20041013-1437.gif

(II 2004 hefte 6)

13. oktober 2004
Til § 76.

Kommunen kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasje være innpasset i planen selv om garasjen ikke bygges samtidig med boligen.

(II 2004 hefte 6)

13. oktober 2004 nr. 1437
Til § 78 nr. 1.

Kommunen kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlige eller særlige sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område.

Likeledes kan kommunen forby at det på den enkelte eiendom blir lagt bedrifter, anlegg, opplag og lagre dersom disse vil medføre forhold som er til vesentlig ulempe.

(II 2004 hefte 6)

16. nov. 1981
Til § 81.

For driftsbygninger i jord- og skogbruk skla foruten reglene i bygningslovens kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde bygningslovens §§ 87, 93 og 96 og kap. XV og XVI.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1981 s 826)

30. juni 1982
Til § 82.
1.Oppføring av stportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje i områder som er avsatt til dette formål i godkjent generalplan og på grunnlag av endelig reguleringsplan.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 100 m målt i horisontalplanet ved gjennopmsnittlig flomvannstand eller nærmere riksveg enn 30 m og veg åpen for almenn ferdsel enn 12,5 m målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som er nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens bestemmelser i kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, § 75 nr.1, §§ 78, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 109, og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1982 s 502)

13. oktober 2004 nr. 1437
Til § 85.

For midlertidige eller transportable konstruksjoner, så som campingvogn, husbåt eller lignende, er oppstilling for lengre tid enn 2 uker bare tillatt på områder som er godkjent for formålet av kommunen. Godkjenning kan bare gis når oppstilling av nevnte konstruksjoner ikke vil være til ulempe for omgivelsene i vesentlig grad og heller ikke skjemme området i nevneverdig grad.

Kommunen kan sette vilkår for godkjenning og også gjøre den tidsbegrenset. Godkjenningen kan når som helst trekkes tilbake.

Denne vedtekt gjelder ikke for oppstilling av en av de nevnte konstruksjoner på egen eiendom.

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen dispensere fra denne bestemmelse.

(II 2004 hefte 6)

13. oktober 2004 nr. 1437.
Til § 91 a.

Det må foreligge tillatelse fra kommunen for:

a)å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge,
b)å rive bygning som inneholder bolig, unntatt når bygningen
1)er ekspropriert av det offentlige
2)ligger innenfor område som er regulert til fornyelse (§ 25 nr. 8) og er ervervet av kommunen eller andre som med kommunestyrets samtykke skal stå for fornyelsen,
c)å slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler,
d)annen ombygging av bolig enn den som omfattes av bokstav a eller c når ombyggingen fører til at leiligheten må fravikes.

Ved avgjørelsen av om tillatelse etter første ledd bokstav a til d skal gis, tas det hensyn til en forsvarlig utnytting av boligmassen. Det kan stilles vilkår om at berørte beboere skal skaffes erstatningsbolig.

Dersom boligen er omgjort i strid med vedtekt gitt etter første ledd, kan kommunen påby at den settes i slik stand at den kan tjene sitt opprinnelige formål.

(II 2004 hefte 6)

28. april 1982.
Til § 93, 3. ledd.

Nærmere opplysninger om vedtektens innhold gis ved henvendelse til bygningssjefens kontor.

(II 1982 s 657)

13. oktober 2004 nr. 1437
Til § 107
1.Innen kommunen må skilt, reklameinnretninger og lignende ikke settes opp uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke. Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et bestemt tidsrom. Skilt og reklameinnretninger skal ikke virke skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.
2.Tillatelse kreves ikke for skilt under 1,0 m² .
3.Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal harmonere med bygningen og miljøet for øvrig. Blinkende eller bevegelige skilt/reklameinnretning tillates ikke.
4.Skilt og reklame i form av lyskasser bør ikke benyttes.
5.Skilt skal ikke dekke mer enn ¼ av bygningens horisontale fasadelengde, begrenset til 4 meter, eller en rimelig del av fasaden som virksomheten disponerer. Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 1 meter. På fredede eller bevaringsverdige bygninger eller miljøer skal maksimum størrelse være 0,6 m² .
6.I næringsbygg som inneholder flere virksomheter bør firmaenes skilt samles i en oppslagstavle. Denne kan være frittstående. Virksomhet i lokaler med fasade langs fortau eller gate med egen inngang kan egne skilt. Antallet skilt kan økes dersom virksomheten disponerer flere fasader på eiendommen langs fortau eller gate, og der det er naturlig at det settes opp skilt også mot disse. Skiltene skal som hovedregel plasseres ved innganger.
7.Skilt og reklameinnretninger på bygninger bør plasseres på veggflater, og ikke på mønet, takflater eller gesims.

Løsfotreklame og annen utendørsreklame må ikke være til hinder for fremkommeligheten.

(II 2004 hefte 6)

6. mai 1986 nr. 1111.
Til § 117.

Levanger kommunestyre har i møte den 6. mai 1986 vedtatt forskrift om midlertidig plankrav. Forskriften gjelder hele kommunen, og gjelder i 3 år fra det tidspunkt den nye plan- og bygningslov av 14. juni 1985 trer i kraft. 

Forskriften har følgende ordlyd:

I Levanger kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 81, 84, 86 a, 86 b og 93, samt fradeling til slike formål, uten samtykke (dispensasjon) fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplanen. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt for disse bestemmelsene.

Kommuneplanens arealdisposisjoner vil være retningsgivende for bruken av plankravet.

(II 1986 s 370)

13. oktober 2004 nr. 1437
Til § 121
1.Levanger kommunes vedtekter til plan- og bygningsloven av 1985 med endringer av 13. oktober 2004 får anvendelse på alle arbeid og tiltak som settes i gang etter at vedtektene trer i kraft.
2.Vedtektene gjelder kun for arbeid og tiltak som er satt i gang etter at de nye vedtektene trer i kraft.
3.Når disse vedtektene trer i kraft, vil Levanger kommunes vedtekter til bygningsloven av 1965 opphøre å gjelde.

(II 2004 hefte 6).