Vedtekter til bygningsloven for Lier kommune, Buskerud.

DatoFOR-0000-00-00-194
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2008-11-04-1181
Endrer
Gjelder forLier kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Lier

Kapitteloversikt:

Endret 27 sep 1974, 17 juni 1986 nr. 1469, 10 aug 1989 nr. 879, 11 juli 1995 nr. 665, 4 nov 2008 nr. 1181 (se denne, opphever vedtekt til § 93 og § 107).

18. aug. 1966
Til § 12 nr. 4.

Rådmannen skal delta i bygningsrådets møter.

22. nov. 1985 nr. 2136.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Lier kommune, vedtatt av Lier kommunestyre 14. desember 1982, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 22. november 1985.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak for områder der det foreligger stadfestede reguleringsplaner, bortsett fra reguleringsplanen for Lierbyen, stadfestet av Kommunal- og arbeidsdepartementet 5. november 1952.

De områder som omfattes av vedtekten er vist på vedtektskart i målestokk 1:20.000 datert september 1982. Kartet er gitt Miljøverndepartementets påtegning 22. november 1985.

Arealbruken i vedtektsområdet er vist på generalplankart i målestokk 1:20.000, datert september 1982, samt soneplankart for Lierbyen i målestokk 1:5.000, datert 24. september 1980. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 22. november 1985.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 826)

22. nov. 1985 nr. 2137.
Til § 21 første ledd bokstav b.

I

Denne vedtekt knytter seg til generalplan for Lier kommune, vedtatt av Lier kommunestyre 14. desember 1982, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 22. november 1985.

Vedtekten gjelder for de arealer i Lier kommune hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.

II

De planlagte byggeområder som omfattes av vedtekten er vist på vedtektskart i målestokk 1:20.000, datert september 1982. Kartet er gitt Miljøverndepartementets påtegning 22. november 1985.

III

I de planlagte byggeområder som er beskrevet under nr. II, kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV

Denne vedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 827)

18. aug. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1231)

18. aug. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1231)

18. aug. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidet og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diamter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1231)

18. aug. 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plasserig av de anlegg som er nevnt i § 69.1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal. Det vises til nedenstående retningslinjer.

Retningslinjer for lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger.

1.Barnehager og daghjem forutsettes plassert sentralt i boligområder med 1000 boliger eller mer.
2.Sentrale lekefelt forutsettes anlagt for boligområde med 600 boliger eller mer. Avstanden til lekefeltet skal ikke være over 400 m. Feltet skal være 6 til 7 mål, ha variert terreng og gi muligheter for virksomhet som ikke innpasses i mindre lekeplasser, som byggelekeplass, plaskedam, akebakker, toaletter og leskur.
3.Ballfelt for større barn forutsettes anlagt for minst hver 600 boliger. Det skal ikke ligge mer enn 400 meter fra bolig og være opptil 5 mål med gress- og asfaltdekke.
4.Kvartalslekeplass for litt større barn skal anlegges for minst hver 200 boliger. Den skal ikke ligge mer enn 150 meter fra bolig og være opptil 2 mål. Plassen skal være asfaltert og ha lekeredskap, sandkasse og bord med benker, og kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med 25 leieligheter og mer.
5.Sandlekeplass for småbarn skal anlegges for mindre boliggrupper og minst for hver 25 boliger. Den skal være minst 100 kvadratmeter med god solbelysning, og med sandkasse, bord og benker for barn og voksne. Plass kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med 4 boliger og mer.
6.I områder hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under pkt. 1 til 5, men hvor disse ikke blir utbygget samlet, avgjør bygningsrådet når lekeplasser m.m. skal anlegges.

Retningslinjer for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha parkeringsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hver annen hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholdene bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
2.Forretningsbebyggelse skal ha parkeringsplass på egen tomt eller på felles areal for flere tomter for 1 bil pr. 40 m² golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforhold bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha parkeringsplass for 1 bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Institusjoner, kontorer, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha parkeringsplass for biler og tilfredstillende ut- og innkjøringsforhold.
5.Parkeringsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på flere tomter.

I sentrale deler av store tettsbebyggelser kan det treffes bestemelser om færre parkeringsplasser enn nevnt i det foregående når traffikforholdene på stedet etter sakkyndig uttalelse tilsier det.

(I 1966 s 1231)

18. aug. 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov, og at garasjer skal plasseres slik at det blir parkeringsplass til bil foran garasjeporten på egen grunn.

(I 1966 s 1231)

18. aug. 1966
Til § 78.1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1231)

18. aug. 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III, IV, XII, XIII, XV og XVI følgende §§: 65, 66, 68, 81, 100, 108, 109.

(I 1966 s 1231)

27. september 1974
Til § 82.
1.Det er i kommunen ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og liknende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus.

Det er videre ikke tillatt å foreta fradeling eller bortfesting, herunder punktfesting, av tomter for oppføring av slike bygningner.

2.For bygninger som nevnt under pkt. 1 skal bygningsloven gjelde fullt ut.

For bebyggelse av tomter som bygningsrådet tidligere har godkjent som hyttetomter, kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene i pkt. 1. Rådet kan sette vilkår for slik dispensasjon i samsvar med bygningslovgivningen og andre forskrifter.

Bygningsrådet kan også dispensere fra bestemmelsene i pkt. 1 for arbeider som nevnt i bygningslovens § 87 pkt. 2. Rådet kan sette nærmere vilkår for å gi slik dispensasjon.

(II 1974 s 235)

17. juni 1986 nr. 1469.
Til § 117.

I Lier kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Ved ikrafttreden av denne vedtekten opphører generalplanvedtekter etter bygningslovens § 21, første ledd bokstav a og b for Lier kommune, stadfestet 22. november 1985, å gjelde.

Vedtekten er gitt etter § 117 i lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni, 1985

Kommunestyret fornyer samtidig sitt vedtak om delegering av myndighet til bygningssjefen og plansjefen jfr. kommunestyresak 3-5-84.

(II 1986 s 507)

10. aug. 1989 nr. 879.
Til § 117.

Lier kommunestyre har 20. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 17. juni 1986 nr. 1469 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Buskerud har 10. august 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 273)