Vedtekter til bygningsloven for Lierne kommune.

DatoFOR-0000-00-00-195
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-23-597
Endrer
Gjelder forLierne kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Lierne

Kapitteloversikt:

Endret 12. august 1982, 15. juli 1986 nr. 1548, 23. juni 1989 nr. 597.

29. jan. 1986 nr. 354.
Til § 21, første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret sist 20. desember 1979 og 8. mars 1985, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 29. januar 1986.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan.

Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:100.000, gitt Miljøverndepartementets påtegning 29. januar 1986.

Detaljert arealutnytting er vist på vedlagte soneplankart for områdene:

a)Sandvika - målestokk 1:5.000
b)Jule - målestokk 1:5.700
c)Mebygda - målestokk 1:5.700
d)Tunnsjøen - målestokk 1:5.000.

Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 29. januar 1986.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. II kan grunnen ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestelsen.

(II 1986 s 92)

2. des. 1968
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn.

Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiednommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.
2. des. 1968
Til § 63.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1968 s 1481)

10. aug. 1982
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves rør lagt av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler for utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likkevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

10. aug. 1982
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av utendørsanlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekkket på tilstøtende areal må det dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

Etterat planen er godkjent av bygningsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på felles areal for flere tomter for minst 2,0 bil pr. bolig. For rene hybelbygg skal det være minst 1 bilplass på egen tomt pr. hybel.
2.Kontor- og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 50 m2 brutto golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industribebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m2 brutto golvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
4.Lagerbygg skal ha 1 plass pr. 200 m2 bebygget golvflate. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hovr spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplasser for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.
6.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Krav om oppstillingsplass for bil etter denne paragraf anses dekket i den utstrekning garasjer trer i stedet.

Bygningsrådet kan gi dispensasjon fra disse krav.

10. aug. 1982
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig som boligen.

10. aug. 1982
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby art bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område eller deler av dette.

Endringene og nye forskrifter trer i kraft straks.

(II 1982 s 542)

16. nov. 1981
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 89, 90 og 91 og kapitlene XV og XVI. Melding må sendes bygningsrådet minst 14 dager før byggestart. Det må ligge ved situasjonskart og 2 sett tegninger.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1981 s 826)

12. aug. 1982
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus og lignende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare foretas etter endelig reguleringsplan. Det samme gjelder fordeling og bortfeste av tomt til slikt formål.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 50 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomavstand og ikke over skoggrensen. Skoggrensen fastsettes i tvilstilfelle av bygningsrådet etter uttalelse fra landbruksnemnda.
3.For bygninger som er nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens bestemmmelser i kap. II og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, § 75 nr. 1, §§ 78, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 109, og kap. XV og XVI.
4.Bygningsrådet kan når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra plankravet i nr. 1 for enkelttomter og fra bestemmelsene i nr. 2 og 3.

(II 1982 s 550)

15. juli 1986 nr. 1548.
Til § 117.

I Lierne kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 543)

23. juni 1989 nr. 597.
Til § 117.

Lierne kommunestyre har 15. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 15. juli 1986 nr. 1548 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har 23. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 175)