Vedtekter til bygningsloven for Lillesand kommune.

DatoFOR-0000-00-00-197
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2008-09-10-1591
Endrer
Gjelder forLillesand kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Lillesand

Kapitteloversikt:

Endret 26 juni 1986 nr. 2332, 13 juli 1989 nr. 733, 5 mai 1993 nr. 606, 9 des 1994 nr. 1237, 17 sep 2003 nr. 1172, 24 nov 2004 nr. 1516, 7 sep 2005 nr. 1025, 10 sep 2008 nr. 1591.

10. september 2008 nr. 1591
Til § 69 nr. 3.

I

Kapittel 1. Fellesbestemmelser

§ 1.Bygningens bruksareal legges til grunn for beregning av antall biloppstillingsplasser utregnet etter Norsk Standard NS-3940.
§ 2.Biloppstillingsplass skal for alle tiltak ligge på egen tomt eller tinglyst rett på nabotomt i umiddelbar nærhet, tett opptil enheten den er tiltenkt. Unntaksvis gjelder for nye bygninger på øy uten landforbindelse. Disse må sikres tinglyst rett til 2 parkeringsplasser på land nær sjøen.
§ 3.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på felles areal for flere tomter.
§ 4.Der hvor garasjen alene tilfredsstiller kravet til parkeringsareal, skal det i tillegg være en ekstra biloppstillingsplass utenom garasjen for besøkende.
§ 5.Parkeringsplasser for funksjonshemmede skal alltid plasseres nærmest inngangen til bygget de er tiltenkt. Disse plassene skal ha en størrelse på 4,5 x 6 meter og må være tydelig merket.
§ 6.Trafikk- og parkeringsløsninger skal være tilpasset universell utforming.
§ 7.Ved godkjenning av parkeringsareal skal det i alle tilfeller innhentes nødvendige uttalelser. Avkjørsler og parkeringsløsninger skal være utformet etter kommunens retningslinjer og veinormal.
§ 8.Parkeringsplasser som er tiltenkt et bestemt antall bruksenheter, skal sikres til bruk for disse og kan ikke selges/fradeles.
§ 9.Parkeringsplasser skal plasseres slik at det ikke er behov å rygge inn fra eller ut på offentlig eller privat vei. Felles avkjørsel for mindre enn 5 boliger kan benyttes som snuplass. Ved garasje plassert vinkelrett på vei, skal det være minst 5 meter mellom garasje og regulert veigrunn som vil si 7 meter mellom asfaltkant og garasjevegg. Garasje plassert parallelt med vei kan tillates plassert inntil 2, meter fra regulert veigrunn som vil si 4,5 meter mellom asfaltkant og garasjevegg. I parkeringsanlegg skal parkeringsplasser plasseres slik at de kan benyttes uavhengig av hverandre.

Kapittel 2. Bolig

§ 10.Bruks-/boenhet til boligformål med bruksareal over 70 m² , skal ha biloppstillingsplass for 2 biler inklusiv garasje. For bruks-/boenhet til boligformål med bruksareal til og med 70 m² , kreves biloppstillingsplass for 1 bil.
§ 11.For boligbygg med 3 bruks-/boenheter eller flere, skal det avsettes 1/3 parkeringsplass pr. boenhet til gjesteparkering.
§ 12.For leilighetsbygg skal det avsettes minimum 1 plass til sykkelparkering pr. enhet.

Kapittel 3. Fritidsbolig

§ 13.Fritidsboliger skal ha biloppstillingsplass for 2 biler pr. enhet på egen eiendom, eller skaffe tinglyst rett til biloppstillingsplasser for 2 biler pr. enhet i umiddelbar nærhet jf. § 2.

Kapittel 4. Offentlige bygg/næringsbygg og forsamlingslokaler

§ 14.Forretningsbygg skal ha 3 biloppstillingsplasser pr. 100 m² bruksareal og i tillegg til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
§ 15.For offentlige bygg, kontorbygg, forretningsbygg, næringsbygg og forsamlingslokaler skal det være minimum 1 parkeringsplass for funksjonshemmede og ellers 5 % parkeringsplasser for funksjonshemmede av det totale antall parkeringsplasser. I tillegg til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Ved bygg med mye publikumstrafikk, som for eksempel trygdekontor, apotek og lignende, bør 8 %, og minimum 2 parkeringsplasser av totalt antall parkeringsplasser, reserveres for funksjonshemmede. Det skal i tillegg avsettes tilstrekkelig areal for parkering av rullator og elektriske scootere for funksjonshemmede. Det skal i tillegg avsettes plass til sykkelparkering og parkering for motorsykler. For skole og barnehage skal det avsettes plass for sykkelparkering til 50 % av de ansatte og 50 % av elevene.
§ 16.Kontorbygg skal ha biloppstillingsplass for 2 biler pr. 100 m² bruksareal.
§ 17.Industri og lagerbygg skal ha 1 biloppstillingsplass pr. 100 m² bruksareal. I tillegg til dette kommer lasteareal for vare og lastebiler.
§ 18.For institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, idrettsanlegg, og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal oppstillingsplasser for bil og sykkel, beregnes ut fra størrelse, antall ansatte/gjester og bruken. I tillegg til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Krav til antall oppstillingsplasser for bil og sykkel vil i disse tilfellene være individuelt og fastsettes derfor av kommunen i hver enkelt tilfelle. Krav kan også fastsettes i reguleringsplan eller bebyggelsesplan for det aktuelle område.

Kapittel 5. Unntaksbestemmelse

§ 19.Kommunen kan dispensere fra disse bestemmelser, men sette vilkår, når særskilte forhold tilsier det. 

Krav til parkeringsplasser, i utdrag: 

 
Kapittel 2. Bolig
Bolig/bruksenhet over 70 m²2 plasser pr. boenhet
Bolig/bruksenhet til og med 70 m²1 plass pr. boenhet
Ved konsentrert bebyggelse med felles parkeringsløsning.0,3 plasser pr. boenhet avsettes til besøkende
 
Kapittel 3. Fritidsbolig2 plasser pr. enhet på egen tomt eller tinglyst rett på nabotomt
 
Kapittel 4. Offentlige bygg/næringsbygg og forsamlingslokaler
Forretning1 plass pr. 30 m² BRA
Kontor1 plass pr. 50 m² BRA
Industri og lager1 plass pr. 100 m² BRA + lasteareal for vare og lastebiler
Hotell/overnattingssted0,6 plasser pr. gjesterom + 0,4 plasser pr. ansatt
Bevertningssted/idrettsanlegg/kulturbygg/forsamlingslokaler0,3 plasser pr. sitteplass
Barnehage0,6 plasser pr. ansatt + 0,2 plass pr. barn
Skole0,8 plasser pr. ansatt + 0,2 pr. elev over 18år + 0,1 pr. elev under 18 år
Sykehus/sykehjem0,8 plasser pr. seng + 0,6 plasser pr. ansatt
Sum parkeringsplasser rundes opp til nærmeste hele plass.
Ved offentlige bygg, kontorbygg, forretnings/næringsbygg og forsamlingslokaler skal det avsettes minimum 1 plass og 5 % av totalt antall parkeringsplasser for funksjonshemmede. For bygninger med mye publikumstrafikk som apotek, trygdekontor og lignende skal det avsettes minimum 2 plasser og 8 % av totalt antall parkeringsplasser for funksjonshemmede.

II

Forskriften trer i kraft 10. september 2008. Fra samme tid oppheves vedtekt 15. desember 1994 nr. 1240 til § 69 nr. 3 og 9. mai 1984 nr. 1178 til § 69 nr. 4.

(II 2008 hefte 5).

24. november 2004 nr. 1516
Til § 85.

Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven § 85, hyttebåter, campingvogner, transportable innretninger - plasseringsforbud, Lillesand kommune, Aust-Agder.

Fastsatt av Lillesand bystyre 24. november 2004 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 85.

I

Tiltak som er nevnt i plan- og bygningslovens § 85 tillates ikke plassert innenfor disse deler av Lillesand kommune:

1.Sjøområdene innenfor Lillesand havnedistrikt
2.Innenlands ferskvann og vassdrag for øvrig
3.Friområdene og områdene for skjærgårdspark, naturreservat, sjøfuglreservat, landskapsvern etter kommuneplanens arealdel.

Forbudet gjelder for både regulerte og uregulerte samt vernede og ikke vernede sjøområder, regulerte og uregulerte samt vernede og ikke vernede innenlands ferskvann eller vassdrag.

De unntak som er nevnt i § 85 tredje avsnitt siste setning gjelder fortsatt.

Tillatelse kan likevel gis når plassering av slike tiltak, etter at planutvalget har behandlet saken og vurdert tiltaket ift. å hindre den almene ferdsel og ikke føre til vesentlige ulemper for omgivelsene. Planutvalget kan også sette vilkår for bruken og gjøre den tidsbegrenset.

I tillegg gjelder disse bestemmelser:

1.Tiltak som nevnt i § 85 må ikke plasseres slik at dette kan skape forurensningsproblemer i området, herunder i sjø, vann og vassdrag.
2.For campingvogner, bobiler o.l. må eiere av disse sørge for at alt forbruksavfall mv. blir besørget tømt i offentlig renovasjon.
3.Toalettavfall skal tømmes i anlegg godkjent av helsemyndighetene.
4.Drikkevannsforsyning skal godkjennes av helsemyndighetene.
5.Grunneiere som inngår avtale om plassering av campingvogner, bobiler o.l. utenfor godkjente campingplasser skal innhente samtykke fra planutvalget når avtalen vare mer enn tre måneder. I søknaden skal det redegjøres for forhold til landbruk og skogbruk, avkjørsel til offentlig vei, antall vogner, tidsrom o.l. I søknad skal det ligge ved kart med alle forhold inntegnet. Midlertidige tillatelser må søkes fornyet ellers utgår tillatelsen av seg selv.

II

Forskriften trer i kraft straks.

(II 2004 hefte 6).

6. juni 1993 nr. 606
Til § 91 a

Bygningsrådets tillatelse må innhentes for:

a)å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge,
b)å rive bygning som inneholder bolig, unntatt når bygningen
1.er ekspropriert av det offentlige
2.ligger innenfor område som er regulert til fornyelse (§ 25 nr. 8) og er ervervet av kommunen eller andre som med kommunestyrets samtykke skal stå for fornyelsen.
c)å slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler.
d)annen ombygging av bolig enn den som omfattes av bokstav a eller c når ombyggingen fører til at leilighet må fravikes.

Forskriften trer i kraft 15. mai 1993.

(II 1993 392)