Vedtekter til bygningsloven for Lindesnes kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-0000-00-00-198
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1998-02-26-219
Endrer
Gjelder forLindesnes kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Lindesnes

Kapitteloversikt:

Endret 16 okt 1972, 9 aug 1989 nr. 782, 10 aug 1990 nr. 699, 26 feb 1998 nr. 219.

29. juli 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57. Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederalg til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktun gjelder tilsvarende.
29. juli 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 1443)

4. april 1968
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

Fra bestemmelsene i a og b kan formannskapet gjøre unntak etter at bygningsrådet og helserådet har uttalt seg. Vedkommende må i så fall ved tinglyst erklæring forplikte seg til, når kommunen forlanger det, å opparbeide veg og kloakk.

(I 1968 s 487)

29. juli 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner bør gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres.

Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Vedtekt for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig. For hybelbygg kreves tilsvarende for hver annen hybel.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m² golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

I sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt i det foregående, når trafikkforholdene på stedet, etter sakkyndig uttalelse, tilsier det.

(I 1967 s 1443)

29. juli 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område, eller del av dette.

(I 1967 s 1443)

26. februar 1998 nr. 219
Til § 79.

Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig er ikke tillatt. Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelse.

Vedtekten trer i kraft 1. april 1998.

(II 1998 150)

29. juli 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde, foruten reglene i kapitel III og IV, også følgende §§ 65, 68, 74,2, 89, 90 og 91.

(I 1967 s 1443)

16. okt. 1972
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i Lindesnes kommune ikke tillatt å fradele tomt for eller å oppføre hytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som er bare beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus m.v.

Når særlige grunner foreligger, og det både etter bygningsrådets, helserådets og generalplanutvalgets skjønn finnes ubetenkelig, kan enkelt hyttetomt tillates fradelt eller bortfestet og bebygd. Bygningsrådet fastsetter nærmere vilkår for tillatelsen.

2.Der generalplan med vedtekter foreligger, kan fradeling av tomt for eller oppføring av bygninger som nevnt under pkt. 1, bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Fylksesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan.

Bygningsrådet kan, etter uttalelse fra generalplanutvalget, gjøre unntak for enkelttomter når særlige grunner taler for det.

3.For slike bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65, også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 69, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.
4.For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.
6.Unntatt fra denne vedtekt er dog godkjente hyttedisposisjonsplaner samt dispensasjoner fra slike planer hvor godkjennelse er gitt før stadfestingen av denne vedtekt.

(I 1972 s 1290)

9. aug. 1989 nr. 782, 10. august 1990 nr. 699.
Til § 117.

Lindesnes kommunestyre har 29. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 26. juni 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Vest-Agder har 9. august 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1990. 

Forskriften1 lyder:

I Lindesnes kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

1Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.
 

Lindesnes kommunestyre har 28. juni 1990 vedtatt å forlenge forskrift av 26. juni 19861 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Vest-Agder har 10. august 1990 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at forskrift av 9. august 1989 nr. 782 forlenges f.o.m. 1. juli 1990 t.o.m. 30. juni 1991.

1Kunngjort i nr. 8 for 1989.

(II 1989 250, II 1990 258)