Vedtekter til bygningsloven for Lund kommune.

DatoFOR-0000-00-00-202
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-05-621
Endrer
Gjelder forLund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Lund

Kapitteloversikt:

Endret 25. januar 1978, 25. november 1985 nr. 2145, 7. juli 1986 nr. 1669, 5. juli 1989.

25. nov. 1985 nr. 2145.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 19. desember 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 25. november 1985.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, men unntak av områder der det foreligger reguleringsplan.

III

Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:50.000 og 1:10.000, datert 21. juni 1982, revidert 19. desember 1983, og gitt Miljøverndepartementets påtegning 25. november 1985.

Arealbruken er som vist på generalplankartet.

IV

Innenfor de områder som vedtekten omfatter, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten. Før bygningsrådet gjør vedtak, skal saken forelegges generalplannemnda til uttalelse.

VI

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 835)

5. feb. 1986 nr. 359.
Til § 82.
1.Innenfor områder som i generalplanen med stadfestede vedtekter er forutsatt nyttet som jord-, skog- og naturområder er det i Lund kommune ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og lignende bygg som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende anneks, uthus, båthus o.l. Unntatt fra forbudet er områder der det foreligger reguleringsplan.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til formål som nevnt, samt vesentlig endring av slik bygning, f.eks. tilbygg.

2.For bygninger som er nevnt under pkt. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §§ 65, 1. ledd og 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 74 nr. 2, 93, 94 og 109 samt kap. XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
4.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Lund kommune, stadfestet 25. januar 1978.

(II 1986 s 98)

7. juli 1986 nr. 1699
Til § 117.

I Lund kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 565)

5. juli Nr. 621.
Til § 117.

Lund kommunestyre har 18. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 7. juli 1986 nr. 1669 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Rogaland har 5. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 189)