Vedtekter til bygningsloven for Lurøy kommune.

DatoFOR-0000-00-00-204
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLurøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Lurøy

Kapitteloversikt:

Endret 31.07.1985 nr. 1537

5. juni 1980
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 487)

31. juli 1985 nr. 1537.
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller reguleringsplan foreligger, er det i Lurøy kommune ikke tillatt å fradele tomt for eller å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet til å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus m.v.

Der generalplan med vedtekter foreligger kan fradeling av tomt for eller oppføring av bygninger som nevnt bare skje etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet.

2.For bygninger nevnt under nr. 1 skal foruten bestemmelsene i bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 74 nr. 2, 93, 94, 103 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde.

3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
4.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Lurøy kommune, stadfestet 15. desember 1975.

(II 1985 s 558)

20. des. 1985 nr. 2341.
Til § 103 nr. 2.

Bygningsrådet kan frita for plikt til innhegning etter § 103 nr. 1. Dessuten kan rådet forby innhegning for blokkbebyggelse og innenfor fellesområder og områder som hører til rekkehusbebyggelse, samt innhegning rundt hyttetomter.

Fritak for eller forbud mot innhegning som her er nevnt gjelder ikke hvor vegmyndighet finner at det bør være gjerde i medhold av § 44 i vegloven av 21. juni 1963.

Vedtekten trer i kraft 15. januar 1986.

(II 1985 s 909)