Vedtekter til bygningsloven for Lødingen kommune.

DatoFOR-0000-00-00-209
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-25-967
Endrer
Gjelder forLødingen kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Lødingen

Kapitteloversikt:

Endret 12. august 1975, 16. september 1986 nr. 1889, 25. september 1989 nr. 967.

29. nov. 1985 nr. 2157.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 4. oktober 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 29. november 1985.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak for områder der det foreligger reguleringsplaner stadfestet etter 5. mai 1951.

Vedtektsområdene er vist på kart i målestokk 1:50.000, datert 4. mars 1981.

1.Byggeområder

Detaljert arealutnytting er vist på soneplankart i målestokk 1:5.000, datert 24. mars 1980, samt 13. februar 1981.

2.Jord-, skog-, reindrifts- og naturområder

Disse omfatter arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål nevnt under pkt. 1.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten. Før bygningsrådet treffer sitt vedtak, skal rådet legge saken fram for generalplanutvalget til uttalelse.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 846)

29. nov. 1985 nr. 2158.
Til § 21 første ledd bokstav b.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 4. oktober 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 29. november 1985.

Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, forsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.

II

Følgende byggeområder omfattes av vedtekten:

A.Boligområder
1.Området mellom Nøssjordet og Nygårdsfjellet, områdene på oversiden av fylkesvegen fra Feneset til Øygårdsosen, området mellom boligblokkene i kv. 27 A og Kalvollen, området på sørsiden av fylkesvegen mellom Feneset og Øygårdsosen og området i lia NV for eksisterende bebyggelse i Breivika, alle vist på kart Soneplan Lødingen, datert 24. mars 1980.
B.Industriområder
2.Området på øvre side av fylkesvegen mot Nes ved Lødingsrapet vist på kart Soneplan Lødingen, datert 24. mars 1980.

III

I de planlagte byggeområdene som er beskrevet under pkt. II kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV

Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er ordnet tilfredsstillende for vedkommende byggeområde, dog ikke utover 10 år.

(II 1985 s 847)

12. aug. 1975
Til § 82.
I.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, kan fradeling av tomt for eller oppføring av sportshytter, sommerhus og liknende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tid av året, samt tilhørende hus bare skje etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan.

Bygningsrådet kan etter uttalelse fra generalplannemnda gjøre unntak for enkelttomter når særlige grunner taler for det.

II.For bygninger som er nevnt under nr. I skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
III.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1975 s 299)

16. sept. 1986 nr. 1889
Til § 117.

I Lødingen kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 631)

25. september 1989 nr. 967.
Til § 117.

Lødingen kommunestyre har 3. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 16. september 1986 nr. 1889 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nordland har 25. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 336)