Vedtekter til bygningsloven for Averøy kommune.

DatoFOR-0000-00-00-21
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-29-1048
Endrer
Gjelder forAverøy kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Averøy

Kapitteloversikt:

Endret 6. februar 1987 nr. 106, 30. juni 1989 nr. 704, 29. september 1989 nr. 1048.

23. aug. 1978
Til § 21 annet ledd.

I. Denne generalplanvedtekt gjelder for alt areal innenfor Averøy kommunes grenser med unntak av de områder som omfattes av stadfestede reguleringsplaner.

II. De arealer som denne vedtekten gjelder for, kan ikke nyttes på annen måte enn vanlig der arealet ligger, og de kan heller ikke tas i bruk på en måte som i vestentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjenomføringen av planen. Når særlig grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten etter at generalplanutvalget har gitt sin uttalelse.

III. Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder til godkjent generalplan foreligger, men ikke utover to år fra stadfesting.

Miljøverndepartementet har 28. mai 1985 forlenget gyldighetet av denne generalplanvedtekt med inntil 3 år fra 23. august 1985.

(II 1978 s 430, II 1985 s 321)

6. februar 1987
Til § 69 nr. 3:

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må det dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

Etter at planen er godkjent av bygningsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

1.Boligenhet på over 60 m² brutto gulvareal skal ha parkeringsplass på egen tomt for 2 biler, eller på fellesareal for 1,5 biler. Selvstendig boligenhet på under 60 m² skal ha parkeringsplass for 1 bil.
2.Kontor- og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 50 m² brutto golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industribebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m² brutto golvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes. Til dette kommer lastearealet for vare- og lastebiler.
4.Lagerbygg skal ha 1 plass pr. 200 m² bebygget golvflate. Til dette kommer lastearealet for vare- og lastebiler.
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplasser for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygingsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.
6.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Krav om oppstillingsplass for bil etter denne paragraf ansees dekket i den utrstrekning garasjer trer istedet.

Bygningsrådet kan gjøre unntak fra disse krav. Det kan settes vilkår for unntak.

(II 1987 s 69)

6. februar 1987
Til § 76:

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

(II 1987 s 69)

6. februar 1987
Til § 78 nr. 1:

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlige eller særlig generende art blir lagt innenfor kommunenes område eller deler av dette.

(II 1987 s 69)

30. april 1985
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter foreligger, kan oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og lignende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, bare skje etter reguleringsplan.

Det samme gjelder fradeling til slikt formål.

2.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66, 69, 70, 74 nr. 2, 75, 79, 109 og kap. XII, XIII, XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
4.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Averøy kommune, stadfestet 25. november 1974.

(II 1985 s 276)

29. september 1989 Nr. 1048.
Til § 117.

Averøy kommunestyre har 29. september 1989 vedtatt følgende vedtekt til plan- og bygningsloven § 85:

1.Vedtektens virkeområde er vist på plankart i målestokk 1:5.000 datert 28. juni 1989. Området omfatter alle holmer/øyer langs Atlanterhavsveien fra Kuholmsundet til Storseisund bru. (Grense mot Eide kommune).
2.Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, campingvogner, telt o.l., kan ikke plasseres innenfor vedtektens virkeområde, jfr. nr. 1.

Forskriften trer i kraft straks.

(II 1989 384)

30. juni 1989 nr. 704.
Til § 117.

Averøy kommunestyre har 20. juni 1989 gjort vedtak om å forlenge forskrift av 22. mai 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 30. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 217)