Vedtekter til bygningsloven for Løten kommune.

DatoFOR-0000-00-00-211
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-03-611
Endrer
Gjelder forLøten kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Løten

Kapitteloversikt:

Endret 2. juli 1986 nr. 1520, 3. juli 1989 nr. 611.

26. sept. 1978.
Til § 21, 1. ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt er knyttet til generalplanen for Løten kommune, vedtatt av Løten kommunestyre i møte den 20. desember 1975 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet den 28. april 1978.

II

Generalplanvedtekten gjelder for hele kommunen, med unntak av de områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan. Videre gjelder vedtekten ikke for område XII, Skogbygdene (Oset, Oppegård og Solbakken), som i generalplanen er forutsatt nyttet til jordbruk, spredt bosetting og begrenset hyttebygging. Vedtekten gjelder heller ikke for følgende områder, som ikke omfattes av departementets godkjenning av generalplanen:

1.Østre del av boligområdet Kongstad/Skålerud i utbyggingsområde I, Løten sentrum.
2.Midtre del av boligområdet Berg/Hommerstadbakken/Fjeld i utbyggingsområde I, Løten sentrum.
3.Nordre del av boligområdet Slettmoen, dvs. nord for en eventuell trase for ny RV 25, i utbyggingsområde IV, Brenneriroa/Slettmoen.
4.Serviceområde nord for en eventuell trase for ny RV 25 i utbyggingsområde IV, Brenneriroa/Slettmoen.
5.Vestre del av industriområde VI, Husummarka.
6.Fremtidig utbyggingsområde III mellom Løten sentrum og Ådalsbruk/Klevbakken.
7.Fremtidige industriområder VII Ånestad og VIII Ebru.
8.Hytteområde X Øisetervegen/Storødegården.

De områder der generalplanvedtekten ikke gjelder er vist med rød skravur på vedtektskartene A og B, gitt Miljøverndepartementets påtegning datert 26. september 1978.

III

Generalplanen fastsetter følgende arealanvendelser:

A.Byggeområder.
I.Løten sentrum.
II.Ådalsbruk-Klevbakken.
IV.Brenneriroa-Slettmoen.
V.Jønsrudområdet.
VI.Husumområdet: industriområde.
X.Løten Nordmark: eksisterende hytteområder.
B.Jord-, skog- og naturområder.

Dette omfatter alle områder i kommunen, med unntak av de områder som er nevnt under pkt. A byggeområder og de unntaksområder som er nevnt under pkt. II ovenfor.

De områdene som omfattes av vedtekten er vist på kartblad A og B, gitt Miljøverndepartementes påtegning datert 26. september 1978.

IV

Innenfor de områder hvor denne vedtekten gjelder som beskrevet under pkt. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

I jord-, skog- og naturområder (kart XI kartblad B og område XIII kartblad A) er det således forbudt å sette i verk bygge- og anleggsvirksomhet som ikke har direkte tilknytning til tradisjonelt jordbruk, skogbruk, jakt og fiske.

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten. I saker av vesentlig betydning skal generalplanutvalgets uttalelse innhentes før bygningsrådet fatter sitt vedtak.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfestelsen.

(II 1978 s 473)

26. sept. 1978.
Til § 21, 1. ledd bokstav b.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplanen for Løten kommune, vedtatt av Løten kommunestyre den 20. desember 1975, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet den 28. april 1978.

Vedtekten gjelder for de planlagte byggeområder hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.

II

De arealer som undergis vedtekten er vist med blå grense på kartblad B i målestokk 1:5.000 gitt Miljøverndepartementets påtegning datert 26. september 1978, og er som følger:

I. Arealer i Løten sentrum.

II. Arealer i Ådalsbruk-Klevbakken.

IV. Arealer i Brenneriroa-Slettmoen.

V. Arealer i Jønsrudområdet.

VI. Husumområdet.

III

I de planlagte byggeområdene som er beskrevet under pkt. II ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges.

Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre en tilfredsstillende byggemodning av vedkommende byggeområde i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten. I saker av vesentlig betydning skal generalplanutvalgets uttalelse innhentes før bygningsrådet fatter sitt vedtak.

IV

Denne generalplanvedtekten trer i kraft straks, og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1978 s 475)

7 okt. 1966.
Til § 49 nr. 2.

I medhold av § 4 i bygningsloven av 18. juni 1965 stadfester departementet vedtak av Løten kommunestyre i møte den 5. mars 1966 om vedtekt til bygningslovens § 49 nr. 2 for Løten kommune, Hedmark fylke. I vedtekten er lagt til grunn utgiftsoverslag etter faste priser ved utlikning av refusjon for utgifter til veg og kloakk i henhold til normalvedtektens tabell 1 og 2 klasse I og II.

(I 1966 s 592)

22 juni 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 916)

22 juni 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 915)

22 juni 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 s 915)

22 juni 1966
Til § 76.

Ved bebyggelse av en tomt skal nødvendig garasjeplass, godkjent av bygningsrådet, være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 915)

22 juni 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 915)

30 juli 1975
Til § 81.
1.For driftsbygninger for jordbruk skal gjelde foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 også § 93 a, kap. XV og XVI.
2.For husvær til seterbruk og skogsdrift skal bygningslovens bestemmelser gjelde fullt ut - herunder også bestemmelsene i § 81 første ledd. Dog kommer ikke §§ 74 nr. 1, 97 og 99 til anvendelse.
3.Før byggetillatelse gis for skogshusvær skal det være framlagt uttalelse fra skogrådet om det av hensyn til driften av skogeiendommen er behov for omsøkte skogshusvær.
4.Husvær for seterbruk og skogsdrift må ikke plasseres nærmere vassdrag (bekk, elv, tjern, sjø e.l.) enn 10 m, målt horisontalt fra strandlinjen ved gjennomsnittlig flomvannstand.
5.Bygningsrådet kan føre byggekontroll.

(II 1975 s 282)

28 aug. 1980
Til § 82.
1.Fradeling eller bortfesting av tomter til eller oppføring av sportshytter og sommerhus o.l. bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus og naust, skal i områder som i godkjent generalplan er reservert for slik bebyggelse bare skje etter stadfestet reguleringsplan eller disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
2.Fradeling eller bortfesting av tomt for eller oppføring av bygninger som er nevnt under pkt. 1, tillates ikke nærmere vassdrag (elv, sjø o.l.) enn 100 m. Avstanden regnes fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. Hytte må ikke ligge nærmere veg som er åpen for alminnelig ferdsel enn 50 m, målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For fradeling, bortfesting og oppføring av bygninger som nevnt under pkt. 1 og 2 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 62, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 74 nr. 2, 75, 77 nr. 1, 87, 92, 93, 94, 96, 103, 109 og kap. XV og XVI, samt byggeforskriftenes kap. 49. For hyttebebyggelse som omfattes av stadfestet reguleringsplan gjelder bestemmelsene om refusjon i bygningslovens kap. VI.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1980 s 692)

27. januar 1982
Til § 93, 3. ledd.

Reglene i bygningslovens § 93 gjelder ikke for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som

a)ikke her større grunnflate enn 10 m²,
b)ikke har større mønehøyde enn 2,5 m,
c)ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.

Forøvrig gjelder bygningsloven fullt ut, også § 70 om avstand fra annen bygning - og fra nabogrense.

2. juli 1986 nr. 1520.
Til § 117.

I Løten kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 - plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 526)

3. juli 1989 nr. 611.
Til § 117.

Løten kommunestyre har 14. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 2. juli 1986 nr. 1520 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Hedmark har 3. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 185)