Vedtekter til bygningsloven for Mandal kommune.

DatoFOR-0000-00-00-213
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2000-07-05-849
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Mandal

Kapitteloversikt:

Endret 20 jan 1984, 30 juni 1989 nr. 708, 24 feb 1995 nr. 209, 5 juli 2000 nr. 849.

18. aug. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever der, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1236)

18. aug. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1236)

18. aug. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikker kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1236)

5. juli 2000 nr. 849.
Til § 69 nr. 3.
§ 1.Vedtekten gjelder hele kommunen. Kommunen er delt i to områder; utenfor og innenfor bysentrum, hvor kravene i henholdsvis §§ 2 og 3 i denne forskrift gjelder. Delingen fremgår av kart1 over «Bysenteret» datert teknisk etat 19. november 1998, med påskrift «Definert Bysenter i forb. med kommunal vedtekt til pbl. § 69.3 om krav til parkering.»
1Kart utelatt.
§ 2.Krav til parkeringsplasser utenfor bysentrum
1.Bolig med bruksareal større enn 80 m² 2,0 plasser pr. bruksenhet
2.Bolig med bruksareal mindre enn eller lik 80 m² 1,5 plasser pr. bruksenhet
3.Forretning/kontorer 1,0 plass pr. 50 m² bruksareal
4.Industri/lager 1,0 plass pr. 100 m² bruksareal
5.Hytter 2,0 plasser pr. hytte
6.Serviceanlegg, utleiehytter, ferieleiligheter m.m. 1,5 plasser pr. bruksenhet.
§ 3.Krav til parkeringsplasser innenfor bysentrum
1.Bolig med bruksareal større enn 80 m² 1,0 plass pr. bruksenhet
2.Bolig med bruksareal mindre enn eller lik 80 m² 0,75 plass pr. bruksenhet
3.Forretning/kontorer 1,0 plass pr. 100 m²
4.Industri/lager 1,0 plass pr. 100 m²
5.Serviceanlegg, ferieleiligheter m.m. 1,5 plasser pr. bruksenhet
§ 4.Krav til parkeringsplasser for andre typer bygg og arealbruk

For andre typer bygg og arealbruk/anlegg enn opplistet i §§ 2 og 3 fastsettes kravet til parkeringsplasser av kommunen i hver enkelt sak. Krav kan også fastsettes i reguleringsplan eller bebyggelsesplan for det aktuelle område.

§ 5.Grunnlaget for arealberegning

Arealberegning baseres på bruksareal (BRA) i Norsk Standard 3940.

§ 6.Frikjøpsordning

Som et alternativ til å opparbeide parkeringsplasser på egen grunn etter §§ 2 og 3, kan det for næringsbygg og boliger søkes om innbetaling til frikjøpsordning.

§ 7.Iverksetting og overgangsregler

Vedtekten trer i kraft ved kunngjøring. Saker innkommet til kommunen etter dette tidspunkt behandles etter nye regler.

(II 2000 418)

9. sept. 1980
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg.

Bystyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 705)

18. aug. 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1236)

18. aug. 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III, IV, XV og XVI følgende §§: 65, 66, 68, 81, 100, 108 og 109.

(I 1966 s 1236)

20. januar 1984
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, og tilhørende uthus samt fradeling og bortfesting av tomt til slikt formål kan bare skje i områder som er avsatt til dette i godkjent generalplan, og bare på grunnlag av endelig reguleringsplan.
2.Bygning som nevnt under nr. 1 tillates ikke oppført nærmere vassdrag, vann eller sjø enn 60 meter målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.
3.For bygninger som nevnt under nr. 1 gjelder foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65, 1. ledd og § 68 også §§ 63, 66, 69, 70, 74, 75 nr. 1, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 109 og kapitlene XV og XVI, samt byggeforskriftenes kap. 26 og 49.
4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
5.Bygningsrådet kan gi nærmere regler om hyttebygging, jfr. § 74 nr. 2.
6.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Mandal kommune, stadfestet den 4. november 1976.

(II 1984 s 21)

24. februar 1995 nr. 209.
Til § 93 første ledd:
g.Oppsetting av skilt og reklame m.v. som nevnt i § 107 første ledd.

(II 1995 99)

24. februar 1995 nr. 209.
Til § 107 første ledd:
1a.Innen hele kommunen må skilt, reklameinnretninger og liknende ikke settes opp uten at kommunen har gitt tillatelse etter lovens kap. XVI. Tillatelse kan bare gis inntil videre eller for et begrenset tidsrom.
1b.Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område under ett.
2a.I åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres reklameskilt som etter kommunens skjønn virker dominerende eller skjemmende.
2b.Skilt, bortsett fra offentlig vegskilt, og reklame eller annen reklameinnretning tillates ikke oppsatt i byggeforbudsbeltet til riksveg eller fylkesveg, eller i områder som i henhold til kommuneplanen er regulert til landbruks-, natur- og friluftsområder.
3.I områder med antikvariske interesser eller som er regulert til «spesialområde - bevaring» må det ikke oppføres reklameinnretninger som ikke er tilpasset miljøets karakter og historie.
-I disse områdene tillates ikke selvlysende skilt,
-fasadeskilt må primært plasseres på forretningsfasaden nær dør eller vinduer til angjeldende virksomhet,
-plasseringen og utformingen av skilt fra forskjellige forretninger skal samordnes slik at det oppnås en god helhetsvirkning,
-blendende punktbelysning tillates ikke.
4.I sentrale byområder tillates frittstående reklameinnretninger dersom de er utformet spesielt for å tilpasses bybildet.
5.I rene boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger. Mindre reklameskilt på forretninger, kiosker o.l. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer boligene/naboene
6.Lysreklame tillates kun i områder som er regulert til ren forretningsbebyggelse/industri. 
7.Formingskriterier:
7a.Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til bakgrunn og omgivelser. Skjemmende farger og utførelse er ikke tillatt og kan kreves endret.
7b.Skilt og reklameinnretninger o.l. skal ikke være til hinder for ferdsel eller til fare for omgivelsene på annen måte.
7c.Skilt må ikke plasseres på møne, takflater, takutstikk eller gesims.
7d.Gesimser utformet som lysende kasser tillates ikke.
7e.For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt mot hver gatefasade.
7f.Innen kommunen må det ikke oppføres skilt/reklameinnretninger som etter kommunens vurdering virker unødig dominerende.
8.Disse vedtektene gjelder også når skilt/reklame monteres på utsiden av glassflater/vindu.

(II 1995 99)

30. juni 1989 nr. 708.
Til § 117.

Mandal kommunestyre har 8. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 29. mai 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Vest-Agder har 30. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1990. 

Forskriften1 lyder:

I Mandal kommune kan det i tre år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke av bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Arbeid som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven, er unntatt fra disse bestemmelsene.

1Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 218)