Vedtekter til bygningsloven for Marker kommune

DatoFOR-0000-00-00-214
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-05-616
Endrer
Gjelder forMarker kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Marker

Kapitteloversikt:

Endret 27. mai 1986 nr. 1633, 5. juli 1989 nr. 616.

25. februar 1967
Til § 52
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 550)

25. februar 1967
Til § 63 nr. 3

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 550)

25. februar 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 550)

25. februar 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

(I 1967 s 551)

25. februar 1967
Til § 78 nr. 1

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, heri ibefattet pelsdyrfarmer, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 551)

28. august 1972
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens kapittel III og IV og i § 65, også gjelde §§ 93 og 94.

(I 1972 s 1034)

30. sept. 1977
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i Marker kommune ikke tillatt å oppføre sportshytter og lignende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus. Videre er det ikke tillatt å fradele eller bortfeste eller punktfeste områder til ovennevnte formål.

Bortsett fra i:

a.Områder som vist med orange farge på kart i målestokk 1: 20.000, datert juni 1969. Kartet beror i departementet.
b.En sone på 30 m, målt fra vegens midtlinje, fra følgende riks- og fylkesveger: E 18, riksveg 21, 105, 123, 125, fylkesveg B-831, B-832, B-833, B-834, B-835, B-836, B-838, B-839, B-840, B-841, B-842, B-843, gjelder forbudet i første ledd ikke områder hvor det foreligger disposisjonsplaner som er godkjent av fylkesmannen, eller enkelttomter der skylddelingsforretning er avholdt eller festekontrakt tinglyst før 21. mars 1974. Bygningsrådet kan, når særlige grunner foreligger, gi dispensasjon for fradeling av enkelttomt for oppføring av enkelthytter.
2.For bygninger som er nevnt under punkt 1, gjelder bygningsloven med vedtekter og forskrifter.
3.Denne vedtekten trer i kraft straks.

(II 1977 s 398)

27. mai 1986 nr. 1633
Til § 117.

I Marker kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 552)

5. juli 1989 nr. 616.

Marker kommunestyre har 27. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 27. mai 1986 nr. 1633 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Østfold har 5. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 187)