Vedtekter til bygningsloven for Meldal kommune.

DatoFOR-0000-00-00-218
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-07-466
Endrer
Gjelder forMeldal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Meldal

Kapitteloversikt:

Endret 3. juli 1986 nr. 2085, 7. juni 1989 nr. 466.

6. mai 1969
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1969 s 483)

6. mai 1969
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt § 67.

(I 1969 s 483)

6. mai 1969
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

(I 1969 s 483)

6. mai 1969
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøre rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Retningslinjer for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,50 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hver annen hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholdene bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eler på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforhold skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

I sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt idet forestående, når trafikkforholdene på stedet etter sakkyndig uttalelse tilsier det.

(I 1969 s 483)

6. mai 1969
Til § 76.

I planer for bolighus må nødvendig garasjeplass være sikret med minst 1 garasje pr. leilighet.

(I 1969 s 483)

6. mai 1969
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1969 s 483).

22. juni 1982
Til § 82.
1.Innenfor områder som i generalplanen med stadfestet vedtekt er forutsatt nyttet som jord- og skog- og naturområder er det i Meldal kommune ikke tillatt å fradele eller bortfeste tomt for eller oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og lignende bygg som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende tilbygg, anneks, uthus o.l. med mindre det foreligger disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet eller endelig reguelringsplan. For oppføring av 10 eller flere hytter, skal reguleringsplan utarbeides.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevt i nr. 1 oppført nærmere enn 100 meter fra vatn og 50 meter fra elv/bekk målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand eller nærmere veg åpen for almen ferdsel enn 20 meter målt horisontalt fra vegens midtlinje, jfr. også bestemmelsene i veglova om avstand fra offentlig veg.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 og 68, også gjelde § 63, § 66 nr. 1, § 70, § 74 nr. 2, §§ 87, 93, 94, 103, 109, samt kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.

(II 1982 s 464)

30. nov. Nr. 1997.
Til § 103 nr. 2.

Bygningsrådet kan frita for plikt til innhegning etter § 103 nr. 1.

Dessuten kan rådet forby innhegning for blokkbebyggelse og innenfor fellesområder og områder som hører til rekkehusbebyggelse, samt innhegning rundt hyttetomter.

Fritak for eller forbud mot innhegning som her nevnt gjelder ikke hvor vegmyndighet finner at det bør være gjerde i medhold av § 44 i vegloven av 21. juni 1963 nr. 23.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1984 s 628)

3. juli 1986
Til § 117.

Meldal kommunestyre har 3. juli 1986 vedtatt at det innføres forskrift etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 § 117. Midlertidig plankrav for Meldal kommune:

I Meldal kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelse av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 - 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplanen.

Det samme gjelder tiltak, herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan eller vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

(II 1986 s 709)

7. juni 1989 nr. 466
Til § 117.

Meldal kommunestyre har 1. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 3. juli 1986 nr. 2085 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har 7. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 141)